Comptes anuals i informes d’auditoria

Els exercicis econòmics s’inicien el dia 1 de juliol de cada any i finalitzen el dia 30 de juny de l’any següent. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l’inventari i formular els comptes anuals i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

Els Comptes Anuals de la Fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa, d’acord amb el que preveu l’article 333-11 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i queda recollit en l’article 41 dels seus Estatuts. L’empresa auditora se seleccionarà per mitjà de concurs públic.

Quant a l’acord federatiu amb la Fundació Universitària del Bages, cal recordar que un dels principis de la federació és la màxima autonomia economicofinancera, patrimonial i d’organització acadèmica de les entitats federades. Aquest fet fa que ambdues fundacions siguin sotmesos a auditoria externa de manera independent.

L’auditoria dels comptes anuals FUB inclou, entre altres:

  • Estats financers: balanç (comptes anuals FUB, apt. II, p. 1-2) i compte de resultats (comptes anuals FUB, apt. II, p. 3-4)
  • Memòria explicativa dels comptes generals (comptes anuals FUB, apt. II, p. 8-ss)
  • Informe de l’auditoria (comptes anuals FUB, apt. I)

Continguts relacionats

Data d’actualització
23 març 2023, 07:40

Font d’informació

Àrea Econòmica Corporativa

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?