La institució

En aquest apartat trobareu informació institucional, organitzativa i de planificació.
Podreu veure l’estructura organitzativa que identifica els responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional, així com les funcions que desenvolupen i la normativa que els resulta d’aplicació. També podreu consultar els instruments de planificació i l’avaluació del seu grau de compliment.

Gestió
economico-
financera

En aquest apartat trobareu informació econòmica, pressupostària i estadística.
Podreu consultar els pressupostos, els comptes anuals i informes d’auditoria, així com el conveni programa subscrit amb la Generalitat de Catalunya i altra informació d’interès sobre la gestió dels recursos econòmics.

Contractes d’obres,
subministraments
i serveis

En aquest apartat trobareu informació sobre els contractes subscrits a partir de l’1 de gener de 2015.
Disposareu d’informació sobre els contractes de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. També podreu consultar informació relativa al parc immobiliari.

Convenis
i acords de
col·laboració

En aquest apartat trobareu informació sobre els convenis i acords de col·laboració subscrits a partir de l’1 de gener de 2015.