Sobre el Portal

Informació general

El desembre de 2013 les Corts Generals van aprovar la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Al seu torn un any més tard el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquestes normes tenen per finalitat promoure la transparència de l’activitat pública i el compliment de les obligacions de publicitat, així com garantir el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública i garantir l’observació de les disposicions de bon govern.

En compliment d’aquestes lleis les institucions públiques no només han d’atendre les sol·licituds de consulta formulades pels ciutadans sinó que també han d’adoptar polítiques de publicitat activa. En aquest sentit des de juliol de 2013 és operatiu el portal Transparència gencat que facilita accés a dades relatives al Govern de Catalunya, a les seves actuacions i a informació generada en l’exercici de les seves competències i funcions.

Els ens que integren el sector públic poden crear els seus propis portals de la transparència, amb l’objectiu principal de proporcionar el màxim d’informació possible sobre aspectes tan diversos com la seva regulació, el seu funcionament, els aspectes comptables i financers i les seves actuacions.

El Portal de la Transparència de la FUB / UVic-UCC respon a aquestes finalitats, amb el propòsit d’anar més enllà de les exigències legals, atès que el compromís de transparència és un valor substancial de la Fundació Universitària Balmes.

El Portal no només té per objectiu satisfer la demanda d’informació i participació de la comunitat universitària i de la societat en general, sinó també fomentar la transparència com un valor necessari, així com generar mecanismes de coresponsabilitat entre les persones i col·lectius amb les que es relaciona o que estan interessades en els serveis i activitats de la FUB / UVic-UCC.

El Portal de la Transparència de la FUB / UVic-UCC és un projecte que evolucionarà constantment, amb la incorporació de nous canals d’informació i de continguts.

Accessibilitat

Aquest lloc web ha estat concebut per oferir un accés fàcil a tothom, prenent en consideració les dificultats que podrien tenir persones amb discapacitat. Amb aquesta finalitat s’assumeix el compromís de complir els estàndards internacionals d’accessibilitat en base a les recomanacions del World Wide Web Consortium (W3C).