Partides de despesa

L’aplicació dels recursos que obté la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES es regeix per l’article 37 dels seus Estatuts sobre l’Aplicació dels recursos:

37.1. Els patrons de la Fundació podran efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que podran incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d’activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.

37.2. La Fundació podrà convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions per part d’aquests a la Fundació en diners, béns o drets, que podran incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d’acord amb la legislació vigent.

37.3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

37.4. En tot cas, la Fundació destinarà a l’assoliment dels objectius fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, destinant la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.

37.5. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

37.6. L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Les partides de despesa de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES s’agrupen segons el seu origen en els següents grans blocs:

Gràfic d’evolució de les despeses de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

graf1

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
04 març 2023, 07:46

Font d’informació

Àrea Econòmica Corporativa

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?