Polítiques d’aprovació del pressupost anual

D’acord amb l’article 42.1.m de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat, el rector és la persona encarregada de presentar, de comú acord amb el director general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat.

Per altra banda, segons l’Article 13.2 apartat XI dels Estatuts de la Fundació Universitària Balmes, correspon al Patronat de la Fundació Universitària Balmes aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, balanç anual, pressupostos i la seva liquidació i la resta de documents que pugui exigir la legislació vigent.

Quant a l’acord federatiu amb la Fundació Universitària del Bages, cal recordar que un dels principis de la federació és la màxima autonomia economicofinancera, patrimonial i d’organització acadèmica de les entitats federades. Aquest fet fa que ambdues fundacions treballin amb pressupostos independents.

Data d’actualització
29 setembre 2021, 07:29

Font d’informació

Àrea de Gestió Econòmica i de Personal

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?