Informació general

La contractació del sector públic es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L’objectiu principal d’aquest text legal és regular la contractació del sector públic, entès de forma àmplia, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.

La Fundació Universitària Balmes és una fundació de règim privat sotmesa a la normativa continguda al Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i fundacions, amb finalitats de caràcter cultural i docent, especialment la planificació, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis superiors i universitaris en els vessants humanístics, científics i tècnics, i impulsar la recerca en tots els àmbits compresos en l’acció universitària.

De conformitat amb l’article 3 del LCSP, la fundació forma part del sector públic: és, en concret, un poder adjudicador no administració pública. Això suposa que la Fundació es regeix pel Títol I del Llibre III de la LCSP.

Els contractes es divideixen en tres categories segons la seva quantia:

  1. Contractes menors, amb un valor estimat inferior a 15.000€ en els contractes de serveis i subministraments o inferior a 40.000€ en contractes d’obres, en aquests supòsits es simplifica la tramitació de l’expedient de contractació;
  2. Contractes subjectes a regulació harmonitzada, caracteritzats perquè el seu objecte i valor estimat és igual o superior als llindars de quantia que estableix la LCSP, aquests estan sotmesos a les directrius europees de contractació pública;
  3. Contractes no subjectes a regulació harmonitzada, aquells que, siguin de la tipologia que siguin en funció del seu objecte, el seu valor estimat és inferior als llindars de quantia fixats per la LCSP.

Pel que fa als procediments, es poden distingir els següents:

  1. Obert, aquell pel qual qualsevol empresa interessada que reuneixi les condicions exigides pot presentar una proposició en resposta a una convocatòria de licitació;
  2. Obert simplificat, pot ser utilitzat en contractes d’obres, subministraments i serveis si es compleixen uns determinats requisits; tant en els llindars del valor estimat del contracte com en els criteris d’adjudicació previstos al plec. Aquest té la vocació d’agilitzar el procés;
  3. Obert simplificat abreujat, o procediment simplificat sumari, permet una reducció superior dels terminis i, per tant, pretén adjudicar el contracte amb la màxima agilitat possible. Es contempla, com en el cas del simplificat, en contractes d’obres, subministraments i serveis quan aquests compleixin certs requisits.

A més, la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA també actua com a operador econòmic, sent adjudicatària de contractes licitats per entitats, i signa convenis de diversos tipus. Tots aquests negocis jurídics estan subjectes a les exigències de transparència fixades per la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre.

Data d’actualització
19 maig 2021, 12:24

Font d’informació

Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals. Unitat de patrimoni, compres i contractació

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 4 / 5. Participació: 3

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?