Informació general

La contractació del sector públic es regeix pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

L’objectiu principal d’aquest text legal és regular la contractació del sector públic, entès de forma àmplia, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES és una fundació de caràcter públic –en aplicació de la normativa continguda en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques– sense ànim de lucre, amb finalitats de caràcter cultural i docent, especialment la planificació, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis superiors i universitaris en els vessants humanístics, científics i tècnics, i impulsar la recerca en tots els àmbits compresos en l’acció universitària.

De conformitat amb l’article 3 del TRLCSP, aquesta fundació forma part del sector públic: és, en concret, un poder adjudicador no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació del TRLCSP a la Fundació. Això suposa que la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada (els que superen els llindars comunitaris), es regirà pel TRLCSP. En canvi, pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada però no exclosos de l’àmbit d’aplicació del TRLCSP, se sotmetrà a les seves pròpies Instruccions internes de contractació.

A banda d’això, la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA també actua com a operador econòmic, essent adjudicatària de contractes licitats per entitats, i signa convenis de diversos tipus. Tots aquests negocis jurídics estan subjectes a les exigències de transparència fixades per les lleis estatal 19/2013, de 9 de desembre, i catalana 19/2014, de 29 de desembre.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Àrea Econòmica Corporativa

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?