Indicadors per al compliment de l’Ordre JUS/152/2018 de transparència

Article 7

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d’utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió:

7.1

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió, estan obligades a fer públiques les dades següents:

OBLIGACIONS
DESCRIPCIÓ EVIDÈNCIES COMPLIMENT OBSERVACIONS
a) Activitats El conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes que duen a terme les entitats per al compliment i desenvolupament de les finalitats, que han de constar obligatòriament en els estatuts d’acord amb els articles 321-4.1, lletra d), i 331-9, lletra d), del Codi civil de Catalunya. Oferta de titulacions (GrausMàstersDoctorats)

Recerca i TC

Formació contínua

.

Entenem que és l’oferta/planificació d’activitats de les 4 missions que té la universitat: docència, recerca i tc, formació contínua i responsabilitat social.
b) Adreces de correu postal i electrònic Adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general per comunicar-se amb les entitats. El correu postal, excepte que se’n publiqui un altre de diferent, és el que correspon al domicili social de les entitats. El correu electrònic és el que les entitats publiquin com a tal. Al peu de les pàgines web institucionals: https://transparencia.uvic.cat/ i https://www.uvic.cat/

.

c) Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu La relació nominal de les persones que ocupen els càrrecs dels òrgans de govern i directius de les entitats, d’acord amb la llei i els estatuts, amb indicació, si s’escau, de les vacants existents. Òrgans de govern i directius UVic-UCC

Òrgans de govern i directius FUB

.

d) Estats financers i memòria econòmica Els comptes anuals que han de formular les entitats, que s’han d’elaborar d’acord amb el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Estats financers (balanç i compte de resultats)

Memòria dels comptes anuals generals

.

e) Estatuts Les regles d’organització i funcionament de les entitats, que formen part obligada de l’acte de constitució de les entitats d’acord amb el que estableixen els articles 321-3 i 331-4 del Codi civil de Catalunya. Aquesta informació ha de contenir el text complet dels estatuts vigents i pot incloure, si escau, una referència a les modificacions de què hagin estat objecte. Estatuts

.

f) Estructura directiva i de govern Els òrgans col·legiats o unipersonals exigits legalment i estatutàriament, que governen i dirigeixen les entitats. En tot cas, s’inclouen el patronat en les fundacions i la junta de govern en les associacions declarades d’utilitat pública. Estructura directiva i de govern UVic-UCC

Estructura directiva i de govern FUB

.

g) Estructura organitzativa Els òrgans de caràcter obligatori i voluntari creats per les entitats conforme al procediment establert als estatuts i les funcions atribuïdes a cadascun. Estructura organitzativa UVic-UCC

Estructura organitzativa FUB

.

h) Fins o finalitats Els objectius de les entitats, que han de constar obligatòriament en els estatuts d’acord amb el que estableixen els articles 321-4.1, lletra d), i 331-9, lletra d), del Codi civil de Catalunya. Finalitats i activitats

.

i) Missió de l’entitat La causa o raó d’ésser de la fundació o associació declarada d’utilitat pública per la qual es constitueix com a persona jurídica, d’acord amb els fins de l’entitat recollits en els estatuts. Missió

.

j) Resultat de les activitats acomplertes Resultat de les activitats acomplertes: La descripció dels projectes iniciats i executats durant el darrer exercici econòmic tancat, amb indicació del compliment de les finalitats i, sempre que es pugui precisar, el/s municipi/s o àmbit/s territorial/s on s’han realitzat. Resultats acadèmics

Resultats de recerca i transferència de coneixement

Resultats de la 3a missió

.

k) Web Enllaç a l’adreça electrònica que remet al lloc web de les entitats o a altres eines o plataformes on l’entitat pugui fer públics els seus instruments de transparència. URL

.

7.2

En el supòsit que les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública estiguin inscrites en el Registre de grups d’interès de Catalunya o en altres registres de grups d’interès, també han de fer constar en el seu lloc web l’identificador que tinguin assignat per aquest concepte.

Article 10

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d’utilitat pública de dimensió gran:

10.1

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública de dimensió gran que no reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l’article 7 i, a més, les següents.

OBLIGACIONS
DESCRIPCIÓ EVIDÈNCIES COMPLIMENT OBSERVACIONS
a) El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió El document que formalitza el conjunt de normes d’actuació, principis ètics i regles que guien l’actuació dels membres dels òrgans de govern i dels professionals en el desenvolupament de les funcions a través de les quals es materialitzen les finalitats de les entitats. Aquest pot ésser un document elaborat per les pròpies entitats o un codi extern al qual s’adhereixin. Codi de bon govern, codi de conducte, codi ètic i reglament de bones pràctiques

.

b) El col·lectiu de persones beneficiàries ateses Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats de les entitats. Aquesta informació ha de contenir el nombre de persones beneficiàries, els criteris utilitzats per a la seva selecció i la descripció de les prestacions i els serveis realitzats. Memòria d’activitats

.

Entenem que són tots els estudiants i titulats, així com les activitats recollides en la memòria institucional.
c) El programa i la memòria anual d’activitats Programa anual d’activitats: El document que conté la descripció específica de les activitats que es projecten realitzar durant l’exercici.

Memòria anual d’activitats: El document que conté les activitats i actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici en compliment de les finalitats.

Memòria d’activitats

.

d) Principals línies estratègiques d’actuació Els objectius aprovats pels òrgans de govern que es desenvolupen posteriorment mitjançant diferents programes d’actuació. Planificació estratègica

.

10.2

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública de dimensió gran que reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l’article 10.1 i, a més, les següents:

OBLIGACIONS
DESCRIPCIÓ EVIDÈNCIES COMPLIMENT OBSERVACIONS
a) El balanç social L’instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, en què s’exposen les activitats dutes a terme i la seva repercussió social amb la finalitat de justificar l’adequat compliment de les funcions de l’entitat i de difondre’n l’activitat. Informe de responsabilitat socials

.

b) Els concursos, els contractes i les licitacions Relació dels contractes, ajuts, subvencions i premis obtinguts de l’Administració atorgant com a conseqüència de la participació en un procediment de concurrència pública durant el darrer exercici econòmic tancat, amb indicació dels elements essencials, com ara la descripció del contracte, l’import adjudicat i el període d’execució. Contractes d’obres, subministraments i serveis

.

c) L’informe anual del codi de conducta La relació escrita anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan inversions financeres temporals en el mercat de valors, d’acord amb la normativa vigent. Informe de control

.

d) L’informe de govern corporatiu Avaluació emesa per l’òrgan de govern de les entitats sobre la forma d’elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura. Informe de govern corporatiu

.

Article 11

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d’utilitat pública que han de sotmetre els comptes anuals a auditoria externa:

Les fundacions i associacions d’utilitat pública que han de sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, a més de les obligacions que els pertoquin en funció de llur dimensió i de si reben fons públics, estan obligades a fer públic l’informe d’auditoria juntament amb els estats financers i la memòria econòmica.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
16 novembre 2019, 03:35

Font d’informació

Direcció del Portal de la Transparència

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 4

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?