Indicadors per al compliment de l’Ordre JUS/152/2018 de transparència

Obligacions bàsiques de compliment per a Fundacions de dimensió gran:

OBLIGACIONS
DESCRIPCIÓ EVIDÈNCIES COMPLIMENT OBSERVACIONS
a) Activitats El conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes que duen a terme les entitats per al compliment i desenvolupament de les finalitats, que han de constar obligatòriament en els estatuts d’acord amb els articles 321-4.1, lletra d), i 331-9, lletra d), del Codi civil de Catalunya. Oferta de titulacions (GrausMàstersDoctorats)

Recerca i TC

Formació contínua

.

Entenem que és l’oferta/planificació d’activitats de les 4 missions que té la universitat: docència, recerca i tc, formació contínua i responsabilitat social.
b) Adreces de correu postal i electrònic Adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general per comunicar-se amb les entitats. El correu postal, excepte que se’n publiqui un altre de diferent, és el que correspon al domicili social de les entitats. El correu electrònic és el que les entitats publiquin com a tal. Al peu de les pàgines web institucionals: https://transparencia.uvic.cat/ i https://www.uvic.cat/

.

c) Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu La relació nominal de les persones que ocupen els càrrecs dels òrgans de govern i directius de les entitats, d’acord amb la llei i els estatuts, amb indicació, si s’escau, de les vacants existents. Òrgans de govern i directius UVic-UCC

Òrgans de govern i directius FUB

.

d) Estats financers i memòria econòmica Els comptes anuals que han de formular les entitats, que s’han d’elaborar d’acord amb el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Estats financers (balanç i compte de resultats)

Memòria dels comptes anuals generals

.

e) Estatuts Les regles d’organització i funcionament de les entitats, que formen part obligada de l’acte de constitució de les entitats d’acord amb el que estableixen els articles 321-3 i 331-4 del Codi civil de Catalunya. Aquesta informació ha de contenir el text complet dels estatuts vigents i pot incloure, si escau, una referència a les modificacions de què hagin estat objecte. Estatuts

.

f) Estructura directiva i de govern Els òrgans col·legiats o unipersonals exigits legalment i estatutàriament, que governen i dirigeixen les entitats. En tot cas, s’inclouen el patronat en les fundacions i la junta de govern en les associacions declarades d’utilitat pública. Estructura directiva i de govern UVic-UCC

Estructura directiva i de govern FUB

.

g) Estructura organitzativa Els òrgans de caràcter obligatori i voluntari creats per les entitats conforme al procediment establert als estatuts i les funcions atribuïdes a cadascun. Estructura organitzativa UVic-UCC

Estructura organitzativa FUB

.

h) Fins o finalitats Els objectius de les entitats, que han de constar obligatòriament en els estatuts d’acord amb el que estableixen els articles 321-4.1, lletra d), i 331-9, lletra d), del Codi civil de Catalunya. Finalitats i activitats

.

i) Missió La causa o raó d’ésser de la fundació o associació declarada d’utilitat pública per la qual es constitueix com a persona jurídica, d’acord amb els fins de l’entitat recollits en els estatuts. Missió

.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
*

Font d’informació

Direcció del Portal de la Transparència

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?