Ecocampus

El projecte Ecocampus és un pla director transversal per aconseguir que els campus, infraestructures i instal·lacions del Campus UVic siguin un referent en temes de sostenibilitat, eficiència, seguretat, confort i flexibilitat. També vol fomentar una nova cultura de gestió, donant a cada àmbit la rellevància que li correspon, però, alhora, fer-ho de forma transversal i implicant a tots els agents que hi intervenen. Per aconseguir-ho es treballa de forma transversal dins de l’estructura organitzativa de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals.

La idea del projecte Ecocampus neix l’any 2006, en el moment en què es detecta la necessitat i la importància d’obtenir indicadors de seguiment de les accions que es van executant amb criteris d’eficiència en la gestió de les infraestructures de la Universitat i posant en valor les accions executades o previstes. Més endavant el projecte evoluciona i adquireix l’estructura i la denominació actuals. Es redacta el projecte i s’elabora un quadre de comandament per poder-ne fer la implementació, el seguiment i l’avaluació.

Objectius estratègics i operatius

Objectiu estratègic 1
 • Disposar d’uns Campus amb infraestructures intel·ligents i sostenibles que siguin un referent de bones pràctiques:
 • que no consumeixin energia
 • que no generin residus
 • que no emetin CO2

Objectius operatius

 • Dotar de tecnologia les infraestructures (edificis i instal·lacions) existents i noves per automatitzar i optimitzar la seva gestió i fer-les més sostenibles i eficients
 • Definir una política de gestió i d’optimització de residus
 • Definir una política d’optimització de la petjada de carboni i emissions de CO2
 • Definir una política de gestió i manteniment de les infraestructures
 • Formar el personal de la Universitat en l’àmbit de la sostenibilitat
 • Donar visibilitat a les bon bones pràctiques internament i externament
 • Definir una política de compra verda
Objectiu estratègic 2
 • Vetllar per la seguretat i el confort de les persones dins les infraestructures de la universitat.
 • Objectius operatius
 • Dotar de tecnologia les infraestructures (edificis i instal·lacions) existents i noves per automatitzar-ne i optimitzar-ne la gestió i fer-les més segures i confortables
 • Dotar un Servei d’Atenció Usuari (SAU) com a finestreta única per la gestió centralitzada de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions

Objectius operatius

 • Dotar de tecnologia les infraestructures (edificis i instal·lacions) existents i noves per automatitzar i optimitzar la seva gestió i fer-les més sostenibles i eficients
 • Dotar un Servei d’Atenció Usuari (SAU) com a finestreta única per la gestió centralitzada de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions
Objectiu estratègic 3
 • Disposar d’infraestructures flexibles i optimitzades a les necessitats reals.
 • Objectius operatius

Objectius operatius

 • Definir una política de disseny i utilització

Principals àmbits d’actuació

 • Optimització i gestió dels espais
 • Incorporació de la tecnologia en la gestió (Smart Campus)
 • Incorporació i execució de criteris d’eficiència en les actuacions en els espais i instal·lacions, tant de millora com de manteniment
 • Gestió energètica
 • Producció i autoconsum d’energies d’origen renovable
 • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
 • Creació i gestió del Pla de Mobilitat
 • Creació i gestió del Pla de Residus
 • Implementació de polítiques de compra verda
 • Socialització i confort dels espais

Resultats aconseguits

 • Disposar d’un model de gestió de les infraestructures i instal·lacions basat en la intel·ligència (domotització), sostenibilitat i eficiència (Smart Campus)
 • Optimització de les hores del personal dedicades a la gestió i control de les instal·lacions
 • Reducció del 20% en el consum d’aigua i del 10% en electricitat
 • Reducció de 290 kW en les potències contractades dels diferents edificis
 • instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de la Torre dels Frares
 • Reducció de 26 Tn d’emissions de CO2, (curs 2013, respecte el 2012)
 • Adhesió al programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya
 • Adhesió a la Xarxa d’Universitats Residu Zero
 • Participació de la UVIC-UCC a la Comissió sectorial de la CRUE per la qualitat ambiental, el desenvolupament sostenible i la prevenció de riscos (CADEP)
 • Realització de diferents concursos amb criteris de compra verda (mobiliari, informàtica, servei de neteja, etc.)
 • Disposar de la plataforma comuna UVic Respon, per a la gestió de les incidències provinents del Servei Atenció a l’Usuari. D’aquesta manera, la comunitat disposa d’un sol canal per comunicar incidències, suggeriments, etc.
 • Participació en els Premis d’Excel·lència Energètica 2015, organitzats per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya

Descripció dels projectes més destacats

Smart Campus

Smart Campus (campus intel·ligent), provinent del concepte Smart City, és una tendència innovadora de planificació estratègica de la gestió i el funcionament integrat de les infraestructures i instal·lacions en què es dóna especial importància a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, el confort i la seguretat dels usuaris, l’eficiència i la sostenibilitat.

Aquest model de gestió centralitzat funciona des de l’any 2011 i serveix de marc de referència per a les noves construccions i/o instal·lacions. Gràcies a ell s’ha implementat una gestió diària i detallada per tal d’aconseguir un estalvi notable en el funcionament de les infraestructures i instal·lacions (subministraments, consums, recursos humans, etc.). S’ha reduït el temps de resposta a les incidències i ha augmentat la detecció anticipada de problemes, ja que es reben avisos a temps real per diferents canals de comunicació.

Aquest nou model està compost per un software que serveix de base transversal on s’hi van integrant, mica en mica, les diferents senyals tècniques, senyals d’alarmes, càmeres de videovigilància, etc. Aquesta plataforma permet una gestió a distància de totes les senyals integrades (renovacions d’aire, calefaccions, il·luminació, sensors, etc.) i, per tant, millorar-ne l’eficiència i el control.

Energia i aigua

La UVic-UCC és una universitat compromesa amb el medi ambient i treballa per fer més eficients les seves instal·lacions i aconseguir estalvis en els consums energètics i d’aigua, unes de les principals partides econòmiques. Moltes de les accions que es porten a terme en el marc del projecte Ecocampus estan relacionades directament amb l’optimització i el control dels consums d’aigua, electricitat i gas.

Des de l’any 2006, es disposa d’una base de dades dels consums de cada subministrament, segons dades de facturació. A partir d’ella es generen informes, on es calculen els costos, els diferents ràtios de consum i es fan gràfiques representatives. Aquests informes serveixen per fer el seguiment i l’avaluació del grau d’eficiència de les diferents accions que es van implementant i poder transmetre la informació i analitzar els resultats amb les empreses de manteniment i el personal de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals.

Gràfiques i ràtios de consum d’aigua

Gràfiques i ràtios de consum de gas

Emissions de Gasos d’efecte hivernacle

El canvi climàtic és un dels principals problemes ambientals en el context actual, potenciat en gran part per l’increment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per fer-hi front, seguint el criteri de sostenibilitat, un dels objectius estratègics del projecte Ecocampus és el d’aconseguir unes infraestructures que “no” emetin emissions de CO2, el principal responsable de l’efecte hivernacle. El diòxid de carboni prové de la combustió de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i en el cas de la UVic-UCC les emissions són directes (consums energètics entre d’altres factors) i indirectes (mobilitat).

Pla de reducció d’emissions

Elaboració del Pla de reducció d’emissions, conjuntament amb la consultoria ambiental La Vola. En ell, s’ha fet un estudi del càlcul d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la Uvic-UCC entre els anys 2007 – 2013, segons la ISO 14064:1-2012 i el “Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard”.

Adhesió al Programa d’Acords Voluntaris

Adhesió de la UVIC-UCC al Programa d’Acords Voluntaris, per a la reducció de gasos amb efecte hivernacle que promou l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. El programa va néixer l’any 2010 amb l’objectiu de ser un marc on les entitats de Catalunya poguessin mostrar el seu compromís amb la reducció d’emissions de CO2. L’adhesió a aquest programa és de caràcter voluntari i actualment més de 100 organitzacions de tot Catalunya ja disposen del certificat de d’Acords Voluntaris.

Pla de mobilitat

Elaboració del Pla de mobilitat per al campus Miramarges i Torre dels Frares, conjuntament amb la consultoria ambiental La Vola.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:36

Font d’informació

Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?