Retribucions

Les retribucions del personal afectat pel II Conveni col·lectiu es regeixen per l’article 18 del capítol I de Retribucions del Títol III de Condicions de Treball:

18. Les taules salarials de l’Annex 1 estan calculades amb un increment del 2’5% sobre el salari base i el complement per càrrec efectivament aplicats amb data de 30 de juny de 2014.

Les percepcions econòmiques del personal afectat per aquest conveni estan integrades pels conceptes següents:

Salari base

El sou mensual de cadascun dels nivells de cada grup de classificació professional és el que s’indica a l’Annex I “Taules salarials”.

Complements consolidables

a) Antiguitat

Per cada tres anys de prestació efectiva de serveis a l’empresa, el personal percebrà un trienni, l’import del qual serà del 7% del sou base.

La remuneració per antiguitat només es canviarà al venciment de cada trienni.

A la quantitat percebuda per antiguitat abans del venciment d’un nou trienni s’hi sumarà el 7% del sou base acreditat en el moment del venciment del nou trienni.

L’import màxim en concepte d’antiguitat és el 25% sobre el sou base. Aquest màxim s’anirà actualitzant per triennis vençuts.

L’abonament s’efectuarà per mensualitats completes en referència amb el primer dia del mes que correspongui, de manera que si el trienni venç qualsevol altre dia del mes, no té efecte econòmic i administratiu sinó a partir del mes següent.

En cas de canvis en la dedicació del personal, l’import que es rep en concepte d’antiguitat es reduirà o augmentarà proporcionalment a la variació de la dedicació o categoria.

Aquest article està condicionat al que s’estableix a la disposició addicional quarta.

b) Pagues extraordinàries

El personal percebrà una paga extraordinària per Nadal, una altra per Sant Jordi i una tercera paga l’Onze de Setembre dintre de cada exercici econòmic. Aquestes gratificacions seran integrades per sou, base i complements.

Al personal que cessi o ingressi durant l’any se li abonaran les gratificacions prorratejant l’import proporcional al temps de servei prestat.

La paga extraordinària de Nadal es merita a partir del dia 25 de desembre i fins al 24 de desembre de l’any següent.

La paga extraordinària de Sant Jordi es merita a partir del dia 23 d’abril i fins al 22 d’abril de l’any següent.

La paga extraordinària de l’Onze de Setembre es merita a partir del dia 11 de setembre i fins al 10 de setembre de l’any següent.

Altres complements

a) Complements per la realització de tasques de categoria superior

En el supòsit que en un centre, departament o servei s’encarreguin provisionalment tasques pròpies d’una categoria superior, la retribució serà la corresponent a aquesta categoria. Els efectes dels encàrrecs finalitzaran quan s’acabi el curs acadèmic corresponent.

b) Complements per càrrec

Els complements per càrrecs acadèmics i càrrecs no acadèmics són els que s’indiquen a l’Annex I “Taules salarials i complements”. Aquests complements són de caràcter temporal mentre s’exerceixin les funcions de responsabilitat inherents al càrrec.

Revisió salarial

Per cadascun dels anys de vigència del Conveni, i amb efectes des del dia 1 de juliol, les taules salarials que figuren a l’Annex 1 es revisaran per acord entre el Comitè d’empresa i la Gerència, prenent com a increment l’objectiu d’inflació de l’IPC català. També es farà la revisió i pagament d’endarreriments de la diferència que correspongui a aquest excés amb efectes de l’1 de juliol de l’any següent, a l’IPC català real del període afectat.

Bestretes

El personal podrà sol·licitar avançaments a compte del treball realitzat abans del dia assenyalat per al pagament de fins a un màxim de tres mensualitats dins de l’any natural. Caldrà fer la petició per escrit a l’Àrea de Recursos Humans i s’abonarà durant els vuit dies següents a la sol·licitud.

Data d’actualització
07 juny 2022, 09:26

Font d’informació

Àrea de Gestió Econòmica i de Personal

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?