Vicerectors

Els vicerectors o vicerectores, que han de pertànyer al personal docent i investigador de la Universitat amb dedicació a temps complet i estar en possessió del títol de doctor, són nomenats i cessats pel Patronat de la FUB a proposta del rector/a per un període de quatre anys, renovable per quatre anys més.

El vicerector o vicerectora podrà comptar amb un o diversos adjunts, segons les necessitats, per a la millora de la gestió universitària.
Els adjunts als vicerectors/es seran nomenats i rellevats pel rector, a proposta del vicerector/a.

Els vicerectors/es podran dotar-se de comissions per a la gestió de les seves tasques. La Comissió Acadèmica, la Comissió de Recerca i la Comissió Coordinadora dels CERT són preceptives.

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica:

M. Àngels Pinyana Garriga

Vicerector de Professorat:

Albert Juncà Pujol

Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement:

Eva Espasa Borràs

Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua:

Josep Bau Macià

Vicerectora del Campus UManresa:

Sílvia Mas Sañé

Article 43 (NOF)

Els vicerectors o vicerectores dirigeixen i coordinen les activitats de les àrees determinades que els assigni el rector/a, i exerceixen aquelles competències que els delegui.

En el cas d’absència o malaltia del rector/a, els vicerectors assumiran les funcions que els correspongui per rang, les que els designi el rector/a o les que constin en el nomenament. En el cas de defunció o cessament del rector/a, el president del Patronat designarà el vicerector/a que assumirà les funcions de rector mentre no es nomeni un nou rector/a.

Article 42.2 (NOF)

El rector o rectora podrà delegar la funció assenyalada en la lletra k) en els vicerectors/es i, en cas d’absència, també els hi podrà delegar la presidència dels òrgans previstos en la lletra g).

  • g) Convocar i presidir la Junta de Rectorat, el Consell de Govern, el Consell de Direcció i el Claustre de la Universitat, així com els altres òrgans col·legiats als quals assisteixi.
  • k) Signar els convenis de col·laboració acadèmica (docència, recerca i transferència de coneixement, etc.), amb altres institucions.

Data d’actualització
19 gener 2023, 12:15

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?