Síndic de Greuges

Article 77 (NOF)

La Sindicatura de Greuges de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, aprovada pel Patronat de la FUB en data 12 de juliol de 2012, és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

​El síndic o síndica actua amb independència i autonomia respecte a les altres instàncies universitàries. D’acord amb el que estableixen les lleis d’ordenació dels ensenyaments superiors i les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

​Amb aquesta finalitat el síndic o síndica de greuges pot assistir a les reunions dels òrgans de govern de la Universitat amb veu però sense vot.

​El síndic o síndica de greuges és nomenat pel rector, consultat el Consell de Govern de la UVic-UCC, entre persones de prestigi reconegut sense relació contractual vigent amb la UVic-UCC en el moment del seu nomenament ni durant el mandat. Per fer la proposta, el rector/a durà a terme les consultes pertinents i sotmetrà la proposta a l’aprovació del Patronat de la FUB un cop informat el Claustre universitari.

El mandat del síndic o síndica de greuges és de quatre anys, prorrogable una sola vegada per quatre anys més.

​La Sindicatura de Greuges es regirà pel seu propi reglament, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat.

Informes anuals de la Sindicatura de Greuges publicats a la pàgina web de la universitat.

Síndic de Greuges: Alícia Casals Gelpí

Data d’actualització
21 desembre 2021, 07:44

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?