Síndic de Greuges

Article 77 (NOF)

La Sindicatura de Greuges de la Universitat de Vic, aprovada pel Patronat de la FUB en data 12 de juliol de 2012, és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

​El síndic o síndica actua amb independència i autonomia respecte a les altres instàncies universitàries. D’acord amb el que estableixen les lleis d’ordenació dels ensenyaments superiors i les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la Universitat de Vic.

​Amb aquesta finalitat el síndic o síndica de greuges pot assistir a les reunions dels òrgans de govern de la Universitat amb veu però sense vot.

​El síndic o síndica de greuges és nomenat pel rector, consultat el Consell de Govern de la UVic, entre persones de prestigi reconegut sense relació contractual vigent amb la UVic en el moment del seu nomenament ni durant el mandat. Per fer la proposta, el rector/a durà a terme les consultes pertinents i sotmetrà la proposta a l’aprovació del Patronat de la FUB un cop informat el Claustre universitari.

El mandat del síndic o síndica de greuges és de quatre anys, prorrogable una sola vegada per quatre anys més.

​La Sindicatura de Greuges es regirà pel seu propi reglament, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat.

Síndic de Greuges: Antoni Serra i Ramoneda

Data d’actualització
14 març 2019, 11:36

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?