Secretària general

 • El secretari/ària general assisteix el rector/a en el desenvolupament de les seves funcions i actua com a fedatari/a dels acords dels òrgans dels quals és secretari/ària.
 • ​El secretari/ària general, que ha de pertànyer al personal docent i investigador que presta serveis a la Universitat amb dedicació a temps complet, és nomenat i cessat pel Patronat de la FUB, a proposta del rector/a, per un període de quatre anys, renovable per quatre anys més.

Secretària general:

Anna Sabata Aliberch

Article 45 (NOF)

Corresponen al secretari o secretària general les funcions següents:

 • a) ​Exercir la secretaria del Claustre, del Consell de Direcció, del Consell de Govern de la UVic, i d’aquells altres òrgans que es determinin en aquestes Normes d’Organització i Funcionament.
 • b)​ Tenir cura de la protecció, la custòdia i l’expedició dels documents i les certificacions de les actes d’aquests òrgans de govern de la Universitat.
 • c)​ Garantir la comunicació i la publicitat dels acords presos pels òrgans d’àmbit general de la Universitat.
 • d)​ Elaborar la memòria anual de la Universitat.
 • e)​ Dirigir la Secretaria General i vetllar pel bon funcionament dels sistema de Registre General i de gestió de la documentació de la Universitat.
 • f) ​Donar fe, amb la seva signatura, de les actes de les assignatures de les diferents titulacions, custodiar-ne els originals i expedir còpies autèntiques.
 • g) ​Elaborar els documents de nomenament i d’acceptació dels òrgans unipersonals de govern previstes en les NOF i conservar-les en el llibre corresponent.
 • h)​ Autoritzar l’expedició dels títols universitaris, distincions universitàries i acadèmiques, signar tots els diplomes corresponents i els certificats i constàncies oficials, i respondre perquè els respectius registres es mantinguin actualitzats.
 • i)​ Tramitar davant les autoritats competents els documents necessaris per a la legalització dels programes acadèmics que ho requereixin, un cop aprovats per les normatives vigents.
 • j)​ Vetllar per l’adequada implantació i pel compliment de les normatives pròpies i de les normatives de caràcter general.
 • k)​ Procurar l’assessorament necessari en totes aquelles qüestions de l’ordenament jurídic universitari.
 • l)​ Totes aquelles altres funcions que li atribueixin la legislació vigent, aquestes Normes d’Organització i Funcionament i els reglaments que les desenvolupin o que li deleguin o encomanin el rector/a i el Consell de Govern.

Data d’actualització
19 gener 2023, 12:26

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?