Rector

Article 33. (Estatuts)

  1. El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i el seu representant legal en l’àmbit universitari i acadèmic.
  2. Per al nomenament de rector o rectora el Patronat convoca el càrrec per mitjà de concurs públic en el termini màxim de trenta dies comptats des que s’ha produït la vacant, per renúncia, incapacitat o defunció. Si la vacant es produeix per finalització del mandat, el Patronat podrà convocar-lo amb una antelació de 6 mesos a la data en què es faci efectiva.
  3. Convocat el càrrec, les persones que reuneixin els requisits enumerats a l’article 13.2 XVI poden presentar la seva candidatura al Patronat acompanyada d’un currículum vitae i d’un programa d’actuació per quatre anys en el termini de trenta dies comptats des de la convocatòria.
  4. Transcorregut el termini anterior, en una sessió convocada amb aquesta única finalitat i amb un únic punt de l’ordre del dia, el Patronat, un cop examinades les candidatures presentades per la Comissió executiva, designa un candidat o candidata entre els presentats. En el cas que el Patronat no consideri adient cap d’aquestes candidatures, podrà presentar la candidatura d’una persona de reconegut prestigi acadèmic i amb els requisits enumerats a l’article 13.2 XVI. En el termini de quinze dies es convoca el Claustre perquè es pronunciï sobre el programa de la persona candidata designada pel Patronat, que serà tramès a tots els claustrals juntament amb la convocatòria. El candidat o candidata presentarà el seu programa al Claustre, el qual emetrà un informe sobre el seu contingut.
  5. El Patronat, vist l’informe del Claustre, nomenarà el rector o rectora o podrà obrir una nova convocatòria.
  6. El rector o rectora, un cop transcorreguts els primers quatre anys de mandat i en cas d’aspirar a ser renovat, presentarà una memòria del seu mandat i un programa de govern per al proper període al Patronat, el qual decidirà la renovació del càrrec o obrirà una nova convocatòria.
  7. El rector o rectora ostentarà el mandat per un període de quatre anys i podrà ser reelegit una sola vegada consecutiva, de manera que el seu mandat no pot excedir els vuit anys.

Article 41. (NOF)

a) El rector/a ha d’estar en possessió del títol de doctor, ser catedràtic o disposar d’acreditació equivalent per una agència de qualitat nacional, estatal o internacional. El rector/a és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i el seu representant legal en l’àmbit universitari i acadèmic.El rector/a és nomenat pel Patronat de la FUB, per un període de quatre anys, renovable per quatre anys més.

b) Per al nomenament de rector o rectora, el Patronat convoca el càrrec en el termini màxim de trenta dies comptats des que s’ha produït la vacant per renúncia, incapacitat o defunció. Si la vacant es produeix per finalització del mandat, el Patronat podrà convocar el càrrec amb sis mesos d’antelació a la fi del mandat.Convocat el càrrec, les persones que reuneixin els requisits enumerats al punt 1 d’aquest article poden presentar la seva candidatura al Patronat acompanyada d’un currículum vitae i d’un programa d’actuació per a quatre anys en el termini de trenta dies comptats des de la convocatòria.Transcorregut el termini anterior, en una sessió convocada amb aquesta única finalitat i amb un únic punt de l’ordre del dia, el Patronat, un cop examinades les candidatures presentades per part de la Comissió Executiva del Patronat, designa un candidat o candidata entre els presentats. En el cas que el Patronat no consideri adient cap d’aquestes candidatures, podrà presentar la candidatura d’una persona de reconegut prestigi acadèmic i amb els requisits enumerats en el punt 1 d’aquest article. En el termini de quinze dies, es convoca el Claustre perquè es pronunciï sobre el programa de la persona candidata designada pel Patronat, que serà tramès a tots els claustrals juntament amb la convocatòria. El candidat o candidata presentarà el seu programa al Claustre, el qual emetrà un informe sobre el seu contingut.El Patronat, vist el pronunciament del Claustre, nomenarà el rector o rectora o podrà obrir una nova convocatòria.El rector o rectora, un cop transcorreguts els primers quatre anys de mandat i en cas d’aspirar a ser renovat, presentarà una memòria del seu mandat i un programa de govern per al proper període al Patronat, el qual decidirà la renovació del càrrec o obrirà una nova convocatòria.

Rector: Josep-Eladi Baños

Article 42.1 (NOF)

a) Exercir la representació de la Universitat de Vic davant de persones o entitats públiques i privades.

b) Proposar al Patronat el nomenament dels vicerectors/es, del secretari/ària general, dels degans/es i directors/es de centres, dels directors/es de CERT i càtedres i càrrecs equivalents després d’haver seleccionat els candidats mitjançant convocatòria de concurs públic.

c) Proposar al Patronat, juntament amb el director/a general de la Fundació, el nomenament del gerent.

d) Nomenar els membres del Consell de Govern dels centres docents.

e) Nomenar els adjunts al rector i als vicerectors.

f) Nomenar i contractar el personal docent i investigador d’acord amb els criteris i límits pressupostaris aprovats pel Patronat.

g) Convocar i presidir la Junta de Rectorat, el Consell de Govern, el Consell de Direcció i el Claustre de la Universitat, així com els altres òrgans col·legiats als quals assisteixi.

h) Fer complir els criteris generals establerts pel Patronat per a la contractació del personal de la Universitat de Vic.

i) Nomenar els doctors honoris causa de la Universitat a iniciativa pròpia o a proposta dels centres docents, prèvia presentació de la proposta al Patronat.

j) Crear les comissions delegades i els òrgans d’assessorament o de consulta que contempli la llei i els que es considerin necessaris.

k) Signar els convenis de col·laboració acadèmica (docència, recerca i transferència de coneixement, etc.), amb altres institucions.

l) Expedir els títols universitaris en la forma prevista per la Llei.

m) Presentar, de comú acord amb el director/a general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat.

n) Presentar al Patronat de la FUB la proposta de Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat de Vic i les seves modificacions.

o) Elevar al Patronat la proposta de creació, fusió o supressió de centres, CERT, càtedres, serveis universitaris, i la implantació o supressió d’ensenyaments oficials i propis.

p) Altres funcions que, tot i que no li hagin estat específicament atorgades en aquestes Normes d’Organització i Funcionament, es derivin del seu càrrec i afectin el bon funcionament de la Universitat.

q) Designar els representants de la UVic a instàncies externes a proposta del Consell de Govern i d’acord amb les criteris que aquest mateix òrgan determini.

Article 42.2 (NOF)

El rector o rectora podrà delegar la funció assenyalada en la lletra k) en els vicerectors/es i, en cas d’absència, també els hi podrà delegar la presidència dels òrgans previstos en la lletra g).

Article 42.3 (NOF)

El rector o rectora podrà comptar amb un o diversos adjunts, segons les necessitats, per a la millora de la gestió universitària.

Els adjunts al rector/a, seran nomenats i rellevats pel mateix rector/a.

Article 34.1 (Estatuts)

a) Exercir la representació de la Universitat de Vic davant de persones o d’entitats, tant públiques com privades.

b) Proposar al Patronat el nomenament dels vicerectors/es, el secretari/ària general de la Universitat. Així mateix proposarà el nomenament dels degans/es i directors dels centres i càtedres, els directors/es de centres de recerca i transferència de coneixement instituts i els centres d’investigació i càrrecs equivalents després d’haver seleccionat, en aquest cas, els candidats mitjançant convocatòria de concurs públic. Tots els càrrecs són per un període de quatre anys i podran ser reelegits una sola vegada consecutiva, de manera que l’ostentació del càrrec no pot excedir els vuit anys.

c) Proposar al Patronat, juntament amb el director/a general de la Fundació, el nomenament del gerent.

d) Nomenar els membres del Consell de govern dels centres docents.

e) Nomenar i contractar el personal acadèmic d’acord amb els criteris i límits pressupostaris aprovats pel Patronat.

f) Convocar i presidir la Junta de Rectorat, el Consell de Govern de la Universitat, el Consell de Direcció de la Universitat i el Claustre de la Universitat, així com els altres òrgans col·legiats als quals assisteixi.

g) Fer complir els criteris generals establerts pel Patronat per a la contractació del personal de la Universitat de Vic.

h) Nomenar els professors honoraris de la Universitat a iniciativa pròpia o a proposta dels centres docents, prèvia presentació de la proposta al Patronat.

i) Crear les comissions delegades i els òrgans d’assessorament o de consulta que contempli la llei i els que es considerin necessaris.

j) Signar els convenis de recerca i de col·laboració acadèmica amb altres institucions.

k) Expedir els títols universitaris en la forma prevista per la Llei.

l) Presentar, de comú acord amb el director/a general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat.

m) Presentar al Patronat de la Fundació la proposta de Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat de Vic i les seves modificacions.

n) Proposar al Patronat la creació, fusió o supressió de centres, càtedres, instituts i centres d’investigació, d’instituts universitaris, i la implantació o supressió d’ensenyaments oficials i propis i de programes de doctorat.

o) Altres funcions que, tot i que no li hagin estat específicament atorgades en les Normes d’Organització i Funcionament, es derivin del seu càrrec i afectin el bon funcionament de la Universitat.

Article 34.2 (Estatuts)

El rector o rectora podrà delegar la funció assenyalada amb la lletra j) en els vicerectors/res, i en cas d’absència els podrà delegar la presidència en els òrgans previstos en la lletra f).

Article 34.3 (Estatuts)

El rector o rectora només respon de la seva actuació davant del Patronat.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:37

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?