Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI)

Article 20 (NOF)

Els serveis universitaris són les unitats que cooperen en el desenvolupament de les activitats docents i investigadores i contribueixen a la consecució dels fins propis de la Universitat. Es responsabilitzen de tasques específiques que s’agrupen segons l’activitat:

a) ​Suport a la docència.

b)​ Suport a la recerca, la transferència de coneixement i la tecnologia.

c)​ Atenció a la comunitat universitària.

d)​ Gestió administrativa.

La creació, modificació, supressió o fusió d’una àrea o servei de la Universitat correspon al Patronat de la FUB per iniciativa pròpia o a proposta del Consell de Govern de la Universitat. L’acord de creació ha de contemplar l’estructura, les funcions i la seva dependència funcional, així com el mecanisme de selecció i designació del director/a o cap de l’àrea o del servei i el seu règim contractual.

​Les àrees i serveis tindran, sempre que es contempli en l’acord de creació, un reglament aprovat pel Consell de Govern. Les dependències funcionals acadèmiques que corresponguin seran nomenades pel rector.

Els directors/es i caps de les àrees i dels serveis seran avaluats cada quatre anys per una comissió formada pel rector/a, el director/a general de la FUB i les persones que ells designin. També formarà part d’aquesta comissió el gerent de la UVic.

L’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI) és responsable de la gestió de la recerca, de la transferència de coneixement i de la innovació. La gestió d’aquestes activitats es fa a través de les seves unitats tècniques i de l’Escola de Doctorat. L’OTRI de la UVic-UCC està inscrita al registre d’Oficines de Transferència de Resultats d’Investigació de la Secretaría General del Plan Nacional de I+D i forma part de la Red OTRI de Universidades (RedOTRI) des del novembre del 2005.

Directora:

Elisabet Dachs Rossell

Data d’actualització
14 març 2019, 11:37

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?