Gerent

El o la gerent de la Universitat exerceix, per delegació del rector/a de la Universitat i del director/a general de la FUB, la direcció i la gestió dels recursos administratius i econòmics de la Universitat i l’execució dels acords dels òrgans de govern en aquests àmbits.

És nomenat/da i rellevat/da pel Patronat de la FUB, a proposta del rector/a de la Universitat i del director/a general de la Fundació.

​Es dedica a temps complet a les funcions pròpies del seu càrrec i no pot exercir funcions docents a la Universitat de Vic.

Gerent: Marc Mussons Torras

Article 47

Corresponen al o la gerent de la Universitat, les funcions de direcció i gestió de les àrees economicoadministratives de la Universitat i l’execució dels acords de govern de la Universitat i de la Fundació en aquests àmbits.

Algunes d’aquestes funcions són:

  • a) ​Elaborar el projecte de pressupost de la Universitat, d’acord amb els objectius i les prioritats que estableixin el director/a general de la Fundació i el rector/a de la UVic amb la col·laboració dels centres, càtedres i serveis de la Universitat.
  • b) ​Fer el seguiment i control de l’execució pressupostària de la Universitat.
  • c) ​Dur a terme el control i seguiment de la tresoreria.
  • d) ​Dirigir els serveis economicoadministratius i logístics de la Universitat amb la implicació dels responsables acadèmics funcionals que corresponguin.
  • e) ​Mantenir actualitzat l’inventari patrimonial de la Universitat.
  • f) Participar en la negociació de les normes de funcionament laboral amb el comitè d’empresa i responent davant la direcció general de la Fundació.
  • g)​ Col·laborar amb el rector/a de la Universitat i el director/a general de la Fundació en l’elaboració de la plantilla anual de la Universitat.
  • h) ​Elaborar la proposta dels plans plurianuals d’infraestructures i serveis de la Universitat i executar-los de comú acord amb la direcció general de la Fundació.

Data d’actualització
13 març 2019, 06:52

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?