Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Els centres docents, formats per les facultats i escoles, són unitats estructurals d’ordenació, organització, gestió i coordinació dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i propis, així com els de formació permanent i altres activitats docents, i de foment de l’activitat de recerca i transferència de coneixement.

Cada centre docent està integrat pels òrgans unipersonals i col·legiats de govern del centre, el personal docent i investigador, els estudiants i el personal d’administració i serveis assignats al centre.

La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes desenvolupa la seva activitat acadèmica, de recerca i de transferència de coneixement en els camps de l’educació, de l’esport, de la Traducció i de la psicologia, tot adequant-se a les necessitats i demandes de l’entorn econòmic, social i territorial.

Degà: Eduard Ramírez Banzo

Article 7 (NOF)

Són funcions del centre docent:

a) Planificar i organitzar els ensenyaments d’acord amb les directrius que li siguin d’aplicació.

b) Fomentar i promoure la recerca i la transferència de coneixement, d’acord amb les directrius de la UVic.

c) Coordinar i supervisar l’activitat docent que ofereix el centre, tot vetllant pel compliment de la programació i la qualitat de la docència.

d) Intervenir en el procés de selecció, formació i promoció del personal docent i investigador propi, d’acord amb els criteris generals aprovats pel Patronat de la FUB.

e) Elaborar el projecte de pressupost anual de la facultat o escola i, un cop aprovat, gestionar-lo d’acord amb els criteris generals establerts per la UVic i les directrius de gerència.

f) Organitzar i gestionar programes de formació continuada, d’acord amb els criteris generals de la UVic.

g) Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos en aquestes Normes d’Organització i Funcionament.

h) Promoure i gestionar programes d’intercanvis i de mobilitat tant del personal docent i investigador com dels estudiants i del personal d’administració i serveis.

i) Dotar-se de les estructures organitzatives apropiades, d’acord amb els criteris de la UVic.

j) Participar en l’avaluació de la qualitat dels ensenyaments, de la recerca i de la transferència de coneixement.

k) Assumir totes les funcions que li atribueixen aquestes Normes d’Organització i Funcionament i la normativa per la qual es regeix la UVic.

l) Promoure les relacions amb l’entorn social, cultural i empresarial.

m) Implantar polítiques d’internacionalització d’acord amb les directrius de la UVic.

Cadascun dels centres docents basarà les seves activitats en l’adequada planificació de la docència, la recerca i la transferència de coneixement. El pla docent s’elaborarà d’acord amb els criteris generals de la UVic i contindrà l’oferta d’assignatures, el professorat, els horaris de les classes teòriques i pràctiques, el calendari d’exàmens, la distribució i ocupació d’espais, el sistema de tutories i els programes de les assignatures. El pla de recerca del centre haurà d’explicitar les activitats de recerca i transferència de coneixement programades i els departaments i el personal docent i investigador que hi participa d’acord amb els criteris generals de la UVic.

Els centres docents constituiran per a cada titulació o, si escau, conjunt de titulacions, un consell d’estudis que tingui com a funció el seguiment i l’assessorament pedagògic i estratègic de la titulació.

Els centres es regiran pel seu propi reglament de règim intern, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la UVic, i elaboraran cada curs acadèmic, una memòria acadèmica i un programa d’actuació que inclogui els objectius per al proper curs i un informe de gestió que elevaran al Consell de Govern de la Universitat.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?