Facultat de Ciències Socials de Manresa

Article 16 (NOF)

​Els centres de les entitats federades (denominats en aquestes normes centres federats) són centres de ple dret de la Universitat de Vic amb règim d’independència jurídica i econòmica. Aquests centres estableixen amb la Universitat una relació de col·laboració institucional i estratègica i de coresponsabilitat en la gestió acadèmica.

Cada un dels centres federats, objecte del contracte federatiu, assumirà la pròpia gestió amb els seus recursos humans, tecnològics i patrimonials.

Les condicions i els requisits dels estudis a desenvolupar per part dels centres federats, així com el règim de les titulacions a expedir, els drets i deures de tota mena i la utilització de la identitat i els símbols de la Universitat s’establiran en el corresponent contracte federatiu i hauran de respectar necessàriament i en aquest ordre de prelació, la legislació universitària aplicable, els pactes que es contemplin i la normativa pròpia de la Universitat de Vic. Aquest contracte haurà de regular com a mínim:

a) ​La presència de la UVic en els òrgans de gestió i direcció dels ensenyaments per als quals s’hagi federat el centre.

b)​ Presència dels centres federats en els òrgans de representació i govern de la UVic.

c) ​Aspectes econòmics de la relació entre la UVic i els centres federats.

d)​ L’oferta de titulacions i les seves places.

e)​ L’assegurament de la qualitat segons el Sistema de Garantia i Qualitat de la UVic.

f) ​Aspectes derivats de la gestió i custòdia de la documentació d’accés dels estudiants i de l’expedició de títols.

Més informació: www.fub.edu

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?