Facultat de Ciències i Tecnologia

Els centres docents, formats per les facultats i escoles, són unitats estructurals d’ordenació, organització, gestió i coordinació dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i propis, així com els de formació permanent i altres activitats docents, i de foment de l’activitat de recerca i transferència de coneixement.

Cada centre docent està integrat pels òrgans unipersonals i col·legiats de govern del centre, el personal docent i investigador, els estudiants i el personal d’administració i serveis assignats al centre.

La Facultat de Ciències i Tecnologia, que també es mostra sota la marca U – Science Tech, desenvolupa la seva activitat acadèmica, de recerca i de transferència de coneixement en els camps de les tecnologies de la informació i la comunicació, l’enginyeria i l’organització industrial, la indústria alimentària i les biociències: la biologia, el medi ambient i la biotecnologia.

Degana: Laura Dempere Marco

Article 7 (NOF)

Són funcions del centre docent:

a)​ Planificar i organitzar els ensenyaments d’acord amb les directrius que li siguin d’aplicació.

b)​ Fomentar i promoure la recerca i la transferència de coneixement, d’acord amb les directrius de la UVic.

c)​ Coordinar i supervisar l’activitat docent que ofereix el centre, tot vetllant pel compliment de la programació i la qualitat de la docència.

d)​ Intervenir en el procés de selecció, formació i promoció del personal docent i investigador propi, d’acord amb els criteris generals aprovats pel Patronat de la FUB.

e) ​Elaborar el projecte de pressupost anual de la facultat o escola i, un cop aprovat, gestionar-lo d’acord amb els criteris generals establerts per la UVic i les directrius de gerència.

f) ​Organitzar i gestionar programes de formació continuada, d’acord amb els criteris generals de la UVic.

g) ​Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos en aquestes Normes d’Organització i Funcionament.

h) ​Promoure i gestionar programes d’intercanvis i de mobilitat tant del personal docent i investigador com dels estudiants i del personal d’administració i serveis.

i)​ Dotar-se de les estructures organitzatives apropiades, d’acord amb els criteris de la UVic.

j) ​Participar en l’avaluació de la qualitat dels ensenyaments, de la recerca i de la transferència de coneixement.

k) ​Assumir totes les funcions que li atribueixen aquestes Normes d’Organització i Funcionament i la normativa per la qual es regeix la UVic.

l) Promoure les relacions amb l’entorn social, cultural i empresarial.

m) ​Implantar polítiques d’internacionalització d’acord amb les directrius de la UVic.

Cadascun dels centres docents basarà les seves activitats en l’adequada planificació de la docència, la recerca i la transferència de coneixement. El pla docent s’elaborarà d’acord amb els criteris generals de la UVic i contindrà l’oferta d’assignatures, el professorat, els horaris de les classes teòriques i pràctiques, el calendari d’exàmens, la distribució i ocupació d’espais, el sistema de tutories i els programes de les assignatures. El pla de recerca del centre haurà d’explicitar les activitats de recerca i transferència de coneixement programades i els departaments i el personal docent i investigador que hi participa d’acord amb els criteris generals de la UVic.

​Els centres docents constituiran per a cada titulació o, si escau, conjunt de titulacions, un consell d’estudis que tingui com a funció el seguiment i l’assessorament pedagògic i estratègic de la titulació.

​Els centres es regiran pel seu propi reglament de règim intern, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la UVic, i elaboraran cada curs acadèmic, una memòria acadèmica i un programa d’actuació que inclogui els objectius per al proper curs i un informe de gestió que elevaran al Consell de Govern de la Universitat.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?