Escola de Doctorat

L’Escola de Doctorat és una unitat estructural d’ordenació, organització i coordinació, dins el seu àmbit de gestió, dels ensenyaments i activitats propis del doctorat.

L’Escola de Doctorat es regirà pel seu propi reglament d’acord amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, per la normativa que dicti la Comunitat Autònoma i per la que sigui d’aplicació.

L’Escola de Doctorat organitza la gestió acadèmica i administrativa de les activitats pròpies dels estudis de doctorat, vetlla per la qualitat acadèmica, fomenta la recerca d’excel·lència i potencia la col·laboració amb centres de recerca externs per a la projecció dels estudis de doctorat a nivell nacional i internacional.

Director: Antoni Tort Bardolet

Article 11 (NOF)

Les funcions de l’Escola de Doctorat de la UVic són, a més de les que li atribueixi la legislació vigent, la normativa de la UVic i el seu Reglament de Règim Intern:

a)​ Dotar-se d’un reglament propi que defineixi les estructures organitzatives i les normes d’organització i funcionament intern de l’Escola, d’acord amb els criteris de la UVic.

b) ​Elaborar el projecte de pressupost anual de l’Escola de Doctorat i, un cop aprovat, gestionar-lo d’acord amb els criteris generals establerts per la UVic i les directrius de gerència.

c) ​Definir una estratègia de formació doctoral pròpia alineada amb l’estratègia de recerca i transferència de coneixement de la Universitat.

d)​ Reglamentar el funcionament de les comissions acadèmiques de cada programa de doctorat.

e) ​Proposar els programes de doctorat propis de la UVic, en coordinació amb les facultats i escoles i els CERT, així com les seves modificacions, i valorar les propostes de programes conjunts amb altres universitats i col·laboracions amb altres institucions de recerca nacionals i internacionals.

f)​ Liderar els tràmits de verificació, seguiment i acreditació dels programes de doctorat, i promoure la presentació a convocatòries de reconeixement de qualitat i d’internacionalització.

g)​ Elaborar i desenvolupar el sistema de garantia de qualitat dels programes de doctorat que permeti la seva evolució, seguiment i acreditació.

h)​ Vetllar per la qualitat de les tesis doctorals.

i) ​Organitzar, planificar i gestionar els estudis de doctorat i les activitats pròpies dels ensenyaments de doctorat.

j)​ Organitzar i planificar l’oferta d’activitats formatives transversals i específiques, i vetllar pel compliment de la programació i la seva qualitat.

k)​ Elaborar la normativa acadèmica que regula els estudis de doctorat de la UVic i elevar-la per a la seva aprovació al Consell de Govern de la UVic.

l)​ Establir un protocol de coordinació dels serveis de la Universitat que tinguin alguna implicació en la formació doctoral, i elaborar i desenvolupar un compromís de bones pràctiques que haurà de ser subscrit per totes les persones vinculades a l’Escola.

m)​ Desenvolupar un programa de suport al personal investigador en formació per a la gestió de beques, contractes i altres ajuts als quals puguin acollir-se.

n)​ Promoure programes d’intercanvi i de mobilitat del personal investigador en formació.

o)​ Fer el seguiment anual de la inserció laboral dels doctors i doctores titulats a la UVic i establir un programa per facilitar-los informació sobre les sortides professionals.

p) ​Organitzar els premis extraordinaris de doctorat i establir una normativa de concessió d’aquests guardons.

q)​ Elaborar, cada curs acadèmic, una memòria acadèmica, un programa d’actuació que inclogui els objectius del proper curs i un informe de gestió per ser elevats al Consell de Govern de la Universitat a través del vicerectorat corresponent.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?