Consell d’Estudiants

Article 74 (NOF)

El Consell d’Estudiants és l’òrgan col·legiat de representació i deliberació dels estudiants en els diferents àmbits de la vida universitària. Estarà integrat per un Ple compost:

a)​ per un estudiant de cada titulació o estudi impartit, elegit democràticament, pels delegats de la titulació o estudi corresponent,

b)​ per un membre de cada una de les associacions d’estudiants legalment constituïdes i registrades a la UVic.

El Ple escollirà entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a, un secretari/ària i un tresorer/a. El president del Consell d’Estudiants serà membre dels Consells d’Estudiants Universitaris nacionals com a estudiant representant de la UVic, i tindrà les funcions que li siguin encomanades en virtut del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, a través del qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.

​Es constituirà una Comissió Permanent, integrada pel president/a, el vice-pre-sident/a, el secretari/ària i el tresorer/a, per un representant de cada facultat i escola de la UVic i un representant de cadascuna de les associacions de la Universitat. Aquests representants seran escollits per i entre els estudiants del Ple del Consell d’Estudiants.

​Per al bon desenvolupament de les seves funcions, el Consell d’Estudiants tindrà el suport i la col·laboració del vicerectorat corresponent o delegat/ada del rector/a per a la comunitat universitària o càrrec equivalent.

El Consell d’Estudiants es renovarà d’acord amb les seves normes de funcionament intern.

Article 75 (NOF)

Els objectius del Consell d’Estudiants són:

  • ​Representar els estudiants en els òrgans de govern i de representació de la Universitat previstos en les NOF.
  • ​Promoure el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat.
  • ​Establir un pont de comunicació entre els estudiants i els òrgans de govern i representació de la Universitat.
  • Coordinar els estudiants a través dels seus representants.
  • ​Informar els estudiants sobre tot allò que consideri oportú.
  • ​Promoure la millora del sistema educatiu.
  • ​Organitzar i promoure activitats culturals i lúdiques, en el marc de la normativa vigent.
  • ​Donar suport a les iniciatives dels estudiants.
  • ​Fomentar l’associacionisme entre el col·lectiu d’estudiants en el si de la UVic i donar-hi suport.
  • ​Fomentar relacions amb altres entitats, moviments i col·lectius externs a la UVic.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:31

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?