Consell de Govern de la Universitat

El Consell de Govern de la Universitat és l’òrgan col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques i de programació de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits d’organització dels ensenyaments, recerca i transferència de coneixement, recursos humans i econòmics. El Consell de Govern de la Universitat i tots els seus membres actuaran d’acord amb les directrius que estableixi el Patronat de la FUB i aquestes Normes d’Organització i Funcionament.

El Consell de Govern de la Universitat es reunirà com a mínim tres vegades cada curs acadèmic.

 

Actualment el Consell de Govern de la Universitat està format per:

Rector:

Josep-Eladi Baños Díez

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica:

M. Àngels Pinyana Garriga

Vicerector de Professorat:

Albert Juncà Pujol

Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement:

Eva Espasa Borràs

Vicerector de Relacions Internacionals:

Josep Bau Macià

Vicerectora del Campus UManresa:

Sílvia Mas Sañé

Secretària general:

Anna Sabata Aliberch

Degà de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia:

Eduard Ramírez Banzo

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar:

Míriam Torres Moreno

Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació:

Josep Burgaya Riera

Degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia:

Malu Calle Rosingana

Degà de la Facultat de Medicina:

Ramon Pujol Farriols

Degana de la Facultat de Ciències Socials:

Sílvia Mas Sañé

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut:

Mireia Torralba Roselló

Director de l’Escola de Doctorat:

Antoni Tort Bardolet

Dos estudiants escollit pel Consell d’Estudiants:

Marina Compte i Juan David Ocampo

Un representant del personal d’administració i serveis, escollit pel Claustre:

Josep Bisquert Illa

Dos representants del personal docent i investigador, escollits pel Claustre:

Llorenç Comajoan Colomé i Jordi Solé Casals

Assistents amb veu i sense vot:

Director general de la FUBalmes: Jordi Baiget Cantons

Gerent: Marc Mussons Torras

Director general de la FEES: Marina Geli Fàbrega

Director general de la FUBages: Valentí Martínez Espinosa

Article 28 (NOF)

a) Aprovar els plans d’estudis, el Pla docent i el Pla anual de recerca i transferència de coneixement.

b) Aprovar el projecte de pressupost per ser elevat al Patronat de la FUB i els criteris bàsics amb els quals es confeccionarà el pressupost de cada centre i servei.

c) Aprovar les propostes de distincions per elevar-les al Patronat de la FUB.

d) Aprovar el calendari acadèmic i el projecte anual d’activitats.

e) Aprovar les normatives acadèmiques de la UVic.

f) Aprovar els reglaments, les normatives específiques i, sempre que calgui, les memòries anuals, els programes d’actuació i els informes de gestió de les facultats i escoles, dels serveis, centres de recerca i transferència de coneixement.

g) Aprovar les propostes d’organització de les facultats i escoles, dels serveis, centres de recerca i transferència de coneixement de la Universitat.

h) Aprovar els programes d’avaluació de la qualitat.

i)Coordinar les necessitats de les facultats i escoles, dels serveis, centres de recerca i transferència de coneixement de la Universitat.

j)Definir les orientacions generals sobre els preus.

k) Aprovar els preus dels serveis administratius, un cop obtingut el vistiplau de la direcció general de la FUB.

l) Definir les polítiques de promoció, difusió i comunicació de la UVic.

m) Estudiar les propostes d’implantació de nous ensenyaments.

n) Estudiar les propostes sobre la creació o supressió de centres i serveis i sobre la federació, adscripció, associació o vinculació d’altres centres a la UVic.

o) Aprovar la planificació i coordinar el desenvolupament de les activitats acadèmiques docents, de recerca, de transferència de coneixement i de divulgació científica i culturals.

p) Assistir el rector/a en tots aquells afers que sotmeti a la seva consideració.

q) Atendre totes aquelles qüestions de la seva competència contemplades en aquestes Normes d’Organització i Funcionament.

r) Aprovar la planificació de la distribució dels espais de la Universitat per al correcte desenvolupament de l’activitat acadèmica.

s) Crear les comissions delegades i els òrgans d’assessorament o consulta que es considerin necessaris.

t) Garantir el correcte exercici i l’estricta observança dels drets i deures dels estudiants.

u) Aprovar l’oferta de postgraus i màsters de títol propi de la UVic.

v) Aprovar les polítiques internacionals de la Universitat: l’oferta d’assignatures en llengua anglesa, dobles titulacions o titulacions conjuntes amb altres universitats estrangeres o qualsevol altra mesura que tingui un efecte transversal als centres docents, als CERT i serveis de la Universitat.

Calendari de reunions

 

Extracte d’acords

Data d’actualització
19 gener 2023, 12:23

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?