Consell de Direcció

 • El Consell de Direcció de la Universitat és l’òrgan col·legiat de direcció i execució de la Universitat pel que fa a les qüestions econòmiques i de direcció estratègica que es detallen a l’article 28. Tots els membres del Consell de Direcció actuaran d’acord amb les directrius que estableixi el Patronat de la FUB.
 • El Consell de Direcció està integrat pel rector/a, els vicerector/es, el secretari/ària general i els degans/es de les facultats.
 • Assistiran a les reunions del Consell de Direcció, amb veu però sense vot, el o la gerent de la UVic i el director/a general de la FUB.
 • La representació dels centres federats en el Consell de Direcció s’establirà en els respectius contractes federatius.
 • El Consell de Direcció es reunirà com a mínim un cop al mes.
 • Actuarà com a secretari, el secretari/ària general.

Actualment el Consell de Direcció està format per:

Rector:

Josep-Eladi Baños Díez

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica:

M. Àngels Pinyana Garriga

Vicerector de Professorat:

Albert Juncà Pujol

Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement:

Jordi Collet Sabé

Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua:

Josep Bau Macià

Vicerectora del Campus UManresa:

Sílvia Mas Sañé

Secretària general:

Anna Sabata Aliberch

Degà de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia:

Eduard Ramírez Banzo

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar:

Míriam Torres Moreno

Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació:

Josep Burgaya Riera

Degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia:

Sergi Grau Carrión

Degà de la Facultat de Medicina:

Ramon Pujol Farriols

Degana de la Facultat de Ciències Socials:

Sílvia Mas Sañé

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut:

Mireia Torralba Roselló

Representant dels centres federats:

Imma Ubiergo (Adjunta a la Direcció General de la FUBages)

Assistents amb veu i sense vot:

Director general de la FUB: Jordi Baiget Cantons
Gerent: Marc Mussons Torras

Article 26 (NOF)

  • El Consell de Direcció tindrà delegades executivament les funcions del Consell de Govern de la UVic i, en general, les que són pròpies del seguiment ordinari i execució dels acords d’aquest òrgan.
  • Les funcions del Consell de Direcció són les següents:
   a) Exercir la més àmplia iniciativa en tot el que fa a la gestió immediata i a la millora acadèmica permanent.
   b) Avaluar la liquidació del pressupost de cara a preparar el següent.
   c) Elevar al Consell de Govern de la Universitat totes aquelles qüestions que es considerin oportunes per a la millora acadèmica

Data d’actualització
11 juny 2022, 04:41

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?