Claustre d’Universitat

Article 35 (NOF)

​És el màxim òrgan de representació i participació de la comunitat universitària, presidit pel rector/a, en el qual es debaten les línies generals d’actuació de la Universitat.

Són membres del Claustre d’Universitat:

a)​ El personal docent i investigador en situació de dedicació a temps complet i parcial a la Universitat i amb una antiguitat mínima de tres anys a la Universitat.

b) ​El personal d’administració i serveis en situació de dedicació a temps complet i parcial i amb una antiguitat continuada mínima de tres anys a la Universitat.

c) ​Els membres del Consell de Direcció de la Universitat i dels Consells de Direcció dels centres docents, els directors/es dels CERT i de les càtedres.

d) ​Els membres del Consell d’Estudiants de la UVic.

e) ​Els directors de les empreses vinculades a la UVic.

Les sessions del Claustre d’Universitat estaran obertes a tot el personal de la Universitat que vulgui assistir-hi, el qual, si no és claustral, tindrà veu, sense vot.

​La representació dels centres federats s’establirà en el contracte federatiu així com la ponderació del seu vot.

​Quan el pronunciament del Claustre s’hagi de dirimir mitjançant una votació, els vots dels membres corresponents als punts a) i c) es ponderaran conjuntament en un 70%; els dels membres corresponents als punts b) i e) es ponderaran conjuntament en un 20% i els dels membres corresponents al punt d) es ponderaran en un 10%. Els acords es prendran per majoria simple.

Article 37 (NOF)

​El Claustre d’Universitat es reunirà, de manera ordinària, una vegada cada curs acadèmic.

​La convocatòria correspon al rector/a, dintre dels dos primers mesos del curs acadèmic, amb un ordre del dia tancat i públic.

De manera extraordinària, el Claustre d’Universitat podrà ser convocat pel rector/a, pel president/a del Patronat de la FUB i per la comunitat universitària d’acord amb el que estableixi el reglament del Claustre.

​El Claustre d’Universitat es dotarà d’un reglament que haurà de ser aprovat pel Patronat de la FUB.

Article 36 (NOF)

Les funcions del Claustre d’Universitat són:

  • ​Vetllar pel compliment de les Normes d’Organització i Funcionament.
  • ​Debatre i pronunciar-se, si escau, sobre l’informe del rector/a respecte de les activitats docents, de recerca, de transferència de coneixement i de gestió que s’han desenvolupat durant el darrer curs, i també sobre els plans de futur.
  • Valorar la gestió dels càrrecs i òrgans de govern de la Universitat.
  • Demanar informació sobre qualsevol aspecte de l’activitat universitària al rector/a o als altres òrgans de gestió i govern.
  • ​Considerar i debatre les propostes que li hagin estat formalment presentades.
  • ​Elegir, entre els membres claustrals, la proposta de patrons representants de la comunitat universitària al Patronat de la FUB.
  • ​Elegir, entre els membres claustrals, els representants de la comunitat universitària al Consell de Govern de la UVic.
  • Pronunciar-se sobre el programa del candidat/a a rector/a de la Universitat.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:31

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?