Centre Tecnològic Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (CT BETA) – Centre TECNIO

​Els centres de recerca i transferència de coneixement (CERT) són unitats que, vinculades al vicerectorat que correspongui, coordinen grups de recerca, càtedres i altres serveis de suport dedicades a fomentar, coordinar i facilitar la gestió d’activitats R+D+I en camps comuns de les ciències, la tècnica, les ciències socials i les humanitats. Es coordinaran amb les facultats i escoles i desenvoluparan les seves activitats en àrees d’interès estratègic per a la UVic.

Els centres de recerca i transferència de coneixement poden ser propis de la Universitat o interuniversitaris i/o participats per altres entitats públiques o privades mitjançant conveni o altres formes de cooperació. La UVic també podrà vincular, mitjançant conveni, centres d’investigació la titularitat dels quals sigui d’una altra entitat pública o privada.

Els instituts universitaris d’investigació són centres interuniversitaris o participats per altres entitats públiques o privades que, a més de les seves activitats pròpies, poden organitzar o desenvolupar programes de postgrau, màsters i doctorats, així com jornades científiques, cursos d’especialització i cursos d’extensió universitària d’acord amb la normativa de la UVic i la legislació vigent.

Els centres de recerca i transferència de coneixement de la UVic hauran d’elaborar un reglament de funcionament intern que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat. També comptaran amb un pressupost integrat en el pressupost general de la UVic i trametran cada any, al vicerectorat al qual estiguin vinculats, la memòria i la programació d’activitats per ser elevada al Consell de Govern de la Universitat.

Cada CERT es regirà per un Consell de direcció compost, almenys, pel vicerector/a que correspongui, que el presideix, el director/a del CERT, els coordinadors dels grups de recerca vinculats íntegrament al CERT, els directors/es de les càtedres del centre, els degans/nes o directors/es de les facultats o escoles més vinculades a les àrees d’especialització del CERT i per assessors externs de reconegut prestigi.

Seran membres dels centres de recerca i transferència de coneixement:

  • El director o directora.
  • El personal investigador propi, que desenvolupi la seva activitat en els grups de recerca, en les càtedres i en altres estructures del CERT.
  • El personal docent i investigador de la UVic que pertanyi a un dels grups de recerca de la UVic que desenvolupin la seva activitat en el CERT.
  • ​Els becaris de recerca que desenvolupin la seva activitat en els grups de recerca del CERT.
  • El personal investigador en formació que desenvolupin el projecte de tesi doctoral en un dels grups de recerca del CERT.
  • El personal d’altres universitats i/o d’institucions públiques o privades amb les quals s’hagi subscrit un conveni que permeti l’adscripció temporal de personal al CERT.
  • El personal investigador i el personal investigador en formació visitants que realitzin una estada de recerca en un dels grups de recerca o càtedres del CERT.
  • El personal d’administració i serveis que s’adscrigui al CERT.

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental (CT BETA) – Centre TECNIO de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, té com a objectiu contribuir a la millora de la competitivitat i al desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant l’execució de projectes d’R+D+i de caire autonòmic, estatal o europeu, i una transferència de tecnologia innovadora i competitiva, amb criteris de sostenibilitat, en l’àmbit de la indústria alimentària i el medi ambient.

Director: Sergio Ponsá Salas

Article 13 (NOF)

​Són funcions dels centres de recerca i transferència de coneixement propis de la UVic:

a) ​Organitzar i desenvolupar una recerca orientada a l’impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual en la seva àrea d’especialització.

b) ​Promoure aliances amb altres agents de R+D+I.

c) ​Desenvolupar la seva activitat en una àrea d’especialització, promovent alhora la recerca multidisciplinària, a fi de concentrar una massa crítica suficient dedicada a la investigació d’una àrea d’especialització concreta, que permeti la transferència eficient de coneixements i d’aplicacions entre els investigadors de l’àmbit social, cultural i empresarial.

d) ​Cooperar amb les facultats i escoles, departaments i organismes públics i privats en la realització de programes i projectes d’investigació i transferència de coneixement.

e) ​Millorar la coordinació de les activitats de recerca i transferència de coneixement dels seus membres i vetllar pel manteniment i ús de les infraestructures de recerca.

f)​ Concretar i executar treballs científics, tècnics i artístics, i ajudar a millorar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades.

g)​ Afavorir la divulgació científica i cultural de les activitats pròpies com a forma de socialitzar el coneixement i visualitzar les activitats del centre.

h)​ Establir relacions internacionals amb altres universitats, centres de recerca i institucions afins.

i)​ Impulsar, en coordinació amb els departaments de les facultats i escoles i l’Escola de Doctorat, la formació de la seva àrea d’especialització en grau, postgrau, doctorat i formació continuada.

j)​ Proporcionar assessorament a la Universitat en l’àmbit de la seva competència.

k)​ Elaborar, cada curs acadèmic, una memòria acadèmica, un programa d’actuació que inclogui els objectius del proper curs i un informe de gestió per ser elevats al Consell de Govern de la Universitat a través del vicerectorat corresponent.

l) ​Garantir la gestió acadèmica global del personal docent i investigador que desenvolupa activitat en els CERT, en coordinació amb les departaments als quals estan adscrits els investigadors.

Es constituirà una comissió de coordinació dels centres de recerca i transferència de coneixement presidida pel vicerector/a que correspongui, que vetllarà per la seva coordinació interna i la coordinació amb la resta d’estructures de la Universitat.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?