Centre d’Innovació i Formació en Educació

El Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) promou la innovació en la docència i la formació del professorat de la UVic. Com a centre adscrit a la Facultat d’Educació s’ocupa de la formació del professorat d’infantil, primària i secundària i d’altres professionals de l’educació del territori.

Director: Antoni Portell Llorca

Article 13 (NOF)

1.​Són funcions dels centres de recerca i transferència de coneixement propis de la UVic:

a)​ Organitzar i desenvolupar una recerca orientada a l’impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual en la seva àrea d’especialització.

b)​ Promoure aliances amb altres agents de R+D+I.

c)​ Desenvolupar la seva activitat en una àrea d’especialització, promovent alhora la recerca multidisciplinària, a fi de concentrar una massa crítica suficient dedicada a la investigació d’una àrea d’especialització concreta, que permeti la transferència eficient de coneixements i d’aplicacions entre els investigadors de l’àmbit social, cultural i empresarial.

d)​ Cooperar amb les facultats i escoles, departaments i organismes públics i privats en la realització de programes i projectes d’investigació i transferència de coneixement.

e)​ Millorar la coordinació de les activitats de recerca i transferència de coneixement dels seus membres i vetllar pel manteniment i ús de les infraestructures de recerca.

f)​ Concretar i executar treballs científics, tècnics i artístics, i ajudar a millorar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades.

g)​ Afavorir la divulgació científica i cultural de les activitats pròpies com a forma de socialitzar el coneixement i visualitzar les activitats del centre.

h)​ Establir relacions internacionals amb altres universitats, centres de recerca i institucions afins.

i) ​Impulsar, en coordinació amb els departaments de les facultats i escoles i l’Escola de Doctorat, la formació de la seva àrea d’especialització en grau, postgrau, doctorat i formació continuada.

j)​ Proporcionar assessorament a la Universitat en l’àmbit de la seva competència.

k) ​Elaborar, cada curs acadèmic, una memòria acadèmica, un programa d’actuació que inclogui els objectius del proper curs i un informe de gestió per ser elevats al Consell de Govern de la Universitat a través del vicerectorat corresponent.

l) ​Garantir la gestió acadèmica global del personal docent i investigador que desenvolupa activitat en els CERT, en coordinació amb les departaments als quals estan adscrits els investigadors.

​Es constituirà una comissió de coordinació dels centres de recerca i transferència de coneixement presidida pel vicerector/a que correspongui, que vetllarà per la seva coordinació interna i la coordinació amb la resta d’estructures de la Universitat.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?