Àrea Econòmica Financera

Article 20 (NOF)

Els serveis universitaris són les unitats que cooperen en el desenvolupament de les activitats docents i investigadores i contribueixen a la consecució dels fins propis de la Universitat. Es responsabilitzen de tasques específiques que s’agrupen segons l’activitat:

  • a)​ Suport a la docència.
  • b) ​Suport a la recerca, la transferència de coneixement i la tecnologia.
  • c)​ Atenció a la comunitat universitària.
  • d) ​Gestió administrativa.

​La creació, modificació, supressió o fusió d’una àrea o servei de la Universitat correspon al Patronat de la FUB per iniciativa pròpia o a proposta del Consell de Govern de la Universitat. L’acord de creació ha de contemplar l’estructura, les funcions i la seva dependència funcional, així com el mecanisme de selecció i designació del director/a o cap de l’àrea o del servei i el seu règim contractual.

​Les àrees i serveis tindran, sempre que es contempli en l’acord de creació, un reglament aprovat pel Consell de Govern. Les dependències funcionals acadèmiques que corresponguin seran nomenades pel rector.

Els directors/es i caps de les àrees i dels serveis seran avaluats cada quatre anys per una comissió formada pel rector/a, el director/a general de la FUB i les persones que ells designin. També formarà part d’aquesta comissió el gerent de la UVic-UCC.

L’Àrea Econòmica Financera s’ocupa de la gestió econòmica, financera i pressupostària de la Universitat. Elabora, impulsa i gestiona el pressupost general i el seu procés de tancament, i confecciona els comptes anuals. També s’ocupa de la comptabilització de totes les operacions de trascendència econòmica i de la gestió de la tresoseria central de la Universitat.

Directora: Anna Higueras Castillo

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?