Àrea Econòmica Corporativa

Article 20 (NOF)

Els serveis universitaris són les unitats que cooperen en el desenvolupament de les activitats docents i investigadores i contribueixen a la consecució dels fins propis de la Universitat. Es responsabilitzen de tasques específiques que s’agrupen segons l’activitat:

  • a)​ Suport a la docència.
  • b) ​Suport a la recerca, la transferència de coneixement i la tecnologia.
  • c)​ Atenció a la comunitat universitària.
  • d) ​Gestió administrativa.

​La creació, modificació, supressió o fusió d’una àrea o servei de la Universitat correspon al Patronat de la FUB per iniciativa pròpia o a proposta del Consell de Govern de la Universitat. L’acord de creació ha de contemplar l’estructura, les funcions i la seva dependència funcional, així com el mecanisme de selecció i designació del director/a o cap de l’àrea o del servei i el seu règim contractual.

​Les àrees i serveis tindran, sempre que es contempli en l’acord de creació, un reglament aprovat pel Consell de Govern. Les dependències funcionals acadèmiques que corresponguin seran nomenades pel rector.

Els directors/es i caps de les àrees i dels serveis seran avaluats cada quatre anys per una comissió formada pel rector/a, el director/a general de la FUB i les persones que ells designin. També formarà part d’aquesta comissió el gerent de la UVic.

L’Àrea Econòmica Corporativa té coma objectiu la gestió econòmica externa de la Fundació Universitària Balmes preparant l’auditoria externa individual i consolidada, elaborant els comptes anuals i la seva presentació al Protectorat de Fundacions, gestionant l’endeutament amb les entitats financeres, la presentació d’estadístiques i la declaració d’impostos. També desenvolupa la gestió econòmica, financera i pressupostària de dues de les empreses del grup..

Directora: Antònia Martín Campoy

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?