Model acadèmic

El model de formació de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels seus titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu que articula un veritable treball d’equip, tant dels docents com del conjunt de la comunitat universitària.

El model de formació de la UVic-UCC orienta la pràctica docent i el procés d’aprenentatge dels estudiants en els diferents nivells de l’educació superior (graus, màsters, doctorats i formació contínua) i en les diverses modalitats (presencial, semipresencial i online).

La missió i els valors de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, definits en el seu Pla Estratègic, inspiren el model de formació de la institució, que es basa en cinc principis generals:

 • L’estudiant com a centre i actor del seu aprenentatge
 • Professorat excel·lent en docència, rigorós i compromès
 • Relacions personals de caràcter educatiu
 • Valoració del coneixement, l’esforç, el treball personal i en equip
 • La institució al servei de l’aprenentatge dels estudiants

Objectius generals

 • Promoure el pensament crític
 • Consolidar les habilitats bàsiques per al treball en equip
 • Assolir competència comunicativa plurilingüe
 • Assolir competències informàtiques i informacionals

Metodologia

 • Ensenyament personalitzat. L’estudiant és el motor i el responsable últim del seu aprenentatge
 • Actualització del coneixement i qualitat docent relacionats amb la recerca
 • Acompanyament i guiatge de l’equip docent i del personal de serveis
 • Internacionalització i plurilingüisme
 • Aprenentatge per l’anàlisi de casos reals o simulats
 • Aprenentatge orientat a projectes que integrin el coneixement i les habilitats adquirides
 • Aprenentatge vinculat a la realitat per les pràctiques externes
 • Posada en pràctica dels coneixements amb la resolució d’exercicis i problemes
 • Integració de coneixements en treballs de síntesi i d’investigació (treball final de grau, treball final de màster, tesi doctoral, projectes d’innovació, articles de recerca)

Avaluació

 • De caràcter formatiu i continuat
 • Orientada a la millora dels processos d’aprenentatge
 • Orientada a la millora de la pràctica docent del professorat
 • Que sigui una veritable avaluació per a l’aprenentatge
 • Els criteris i les tècniques d’avaluació són públics i coneguts a priori

Formació plurilingüe

La incorporació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la mobilitat creixent dels professionals de tots els àmbits i les directrius dels organismes europeus i del nostre país pel que fa al coneixement de llengües, fan que el multilingüisme esdevingui un objectiu estratègic de les universitats.

Tots els plans d’estudis de grau de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA tenen un mínim de 6 crèdits obligatoris de llengua anglesa per a usos acadèmics. A més, tots t’ofereixen la possibilitat de cursar una línia d’optativitat d’un mínim de 12 crèdits d’assignatures en llengua anglesa a la UVic-UCC o bé en una de les universitats estrangeres amb qui la UVic-UCC té conveni.

Comunicació i participació dels estudiants

Òrgans de representació dels estudiants

 • Consell d’Estudiants, és l’òrgan de màxima representació dels estudiants. Treballa per millorar la qualitat d’estudis i serveis de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i vetlla pels drets i deures dels estudiants. Representa els estudiants de la UVic a la Xarxa Vives d’Universitats i al Consell Interuniversitari de Catalunya. https://www.uvic.cat/uhub/collectius/consell-estudiants

Serveis per a la participació i suport a l’estudiant

 • Pla d’Orientació i Acció Tutorial (POAT). El POAT va ser aprovat pel Consell de Govern de la UVic-UCC el dia 1 de desembre de 2015. En la concreció d’aquest Pla, la Universitat ha establert com entén l’orientació i acció tutorial i n’ha determinat els seus Principis fonamentals així com també els objectius específics a nivell dels estudiants, el professorat i de la comunitat educativa.     El POAT és d’aplicació a tots els centres de la UVic-UCC, ja siguin centres propis, federats, vinculats o adscrits i es desenvolupa de manera anual en base al Pla Operatiu de Centre que s’aprova en els respectius Consell de Govern de Centre. Aquest Pla Operatiu permet identificar les mesures previstes i d’aplicació en cadascuna de les titulacions així com també permet realitzar-ne el seguiment i l’avaluació pertinent. http://mon.uvic.cat/accio-tutorial/
 • UHUB, Servei a la Comunitat Universitària, gestiona la pràctica esportiva, la participació en activitats culturals i lúdiques de la Universitat i de la ciutat, l’adscripció a col·lectius i associacions universitaris (Emboirats, Consell d’Estudiants, Aula de teatre, Coral de la Universitat, Lliga de debat, Orquestra Inclusiva i Programa Mentor), el transport compartit, el voluntariat, i ajuda a trobar allotjament o una feina compatible amb els estudis. https://www.uvic.cat/uhub
 • Servei d’Orientació Psicopedagògica, és un servei de suport per a: dificultats d’adaptació als estudis, ansietat o massa angoixa davant els exàmens, mals hàbits per a l’estudi, dificultats de concentració, etc. https://www.uvic.cat/uhub/serveis/sop
 • Servei d’Assessorament per a Estudiants amb Discapacitat, és un servei d’assessorament dirigit als i a les estudiants que requereixen, al llarg del seu procés formatiu a la universitat, suport específic derivat de les seves condicions de discapacitat o de trastorns de l’aprenentatge. Des d’aquest servei es realitza un procés de valoració individualitzat que identifica les principals necessitats i requisits de suport que precisa l’estudiant. Aquests suports es recullen en un “Pla individualitzat” que s’aplica per tal d’eliminar les barreres a l’aprenentatge també estableix les mesures de seguiment apropiades. En el cas que no calguin suports es realitza un seguiment individualitzat. https://www.uvic.cat/uhub/serveis/saed
 • Unitat d’Igualtat, dóna suport a les demandes de la comunitat universitària relacionades amb la igualtat de gènere, recollides en el Pla d’Igualtat entre homes i dones de la universitat. Vetlla per la resolució de conflictes i la sensibilització des d’una perspectiva de gènere. Promou accions de divulgació i ofereix assessorament en temes de discriminació de gènere. https://www.uvic.cat/uhub/viulauvic/unitatdigualtat
 • Servei d’Inserció Laboral, ofereix orientació professional per acosenguir l’ocupabilitat dels estudiants i alumni de la UVic-UCC, mantenint-los informats de les ofertes de treball que hi ha en cada moment i oferint-los cursos per ajudar-los en l’entrada al món laboral. Els estudiants i Alumni poden registrar-se a la Borsa de Treball i veure les ofertes penjades més recentment. També poden accedir gratuïtament als cursos per a la millora de l’ocupabilitat que s’organitzen des del Servei de Carreres Professionals: I Després del Grau, Què? https://www.uvic.cat/carreres-professionals/insercio-laboral
 • Programa Mentor, és un programa d’acollida d’estudiants de fora de Catalunya que fan una estada d’intercanvi a la UVic-UCC. Permet que els estudiants i personal propis s’impliquin en activitats de voluntariat dins d’un context intercultural i facilita la integració acadèmica lingüística i cultural dels estudiants d’acollida. https://www.uvic.cat/programa-mentor

Canals de comunicació amb la comunitat

Data d’actualització
14 març 2019, 11:20

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?