Estructura acadèmica

D’acord amb l’article 4 de les Normes d’Organització i Funcionament, la UNIVERSITAT DE VIC, per tal d’atendre de la manera més adequada l’activitat docent, investigadora, de transferència de coneixement i organitzativa, s’estructurarà en:

Facultats i escoles

 1. Els centres docents, formats per les facultats i escoles, són unitats estructurals d’ordenació, organització, gestió i coordinació dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i propis, així com els de formació permanent i altres activitats docents, i de foment de l’activitat de recerca i transferència de coneixement.
 2. Cada centre docent està integrat pels òrgans unipersonals i col·legiats de govern del centre, el personal docent i investigador, els estudiants i el personal d’administració i serveis assignats al centre.

Centres de recerca i transferència de coneixement i instituts universitaris d’investigació

 1. Els centres de recerca i transferència de coneixement (CERT) són unitats que, vinculades al vicerectorat que correspongui, coordinen grups de recerca, càtedres i altres serveis de suport dedicades a fomentar, coordinar i facilitar la gestió d’activitats R+D+I en camps comuns de les ciències, la tècnica, les ciències socials i les humanitats. Es coordinaran amb les facultats i escoles i desenvoluparan les seves activitats en àrees d’interès estratègic per a la UVic.
 2. Els centres de recerca i transferència de coneixement poden ser propis de la Universitat o interuniversitaris i/o participats per altres entitats públiques o privades mitjançant conveni o altres formes de cooperació. La UVic també podrà vincular, mitjançant conveni, centres d’investigació la titularitat dels quals sigui d’una altra entitat pública o privada.
 3. Els instituts universitaris d’investigació són centres interuniversitaris o participats per altres entitats públiques o privades que, a més de les seves activitats pròpies, poden organitzar o desenvolupar programes de postgrau, màsters i doctorats, així com jornades científiques, cursos d’especialització i cursos d’extensió universitària d’acord amb la normativa de la UVic i la legislació vigent.
 4. Els centres de recerca i transferència de coneixement de la UVic hauran d’elaborar un reglament de funcionament intern que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat. També comptaran amb un pressupost integrat en el pressupost general de la UVic i trametran cada any, al vicerectorat al qual estiguin vinculats, la memòria i la programació d’activitats per ser elevada al Consell de Govern de la Universitat.
 5. Cada CERT es regirà per un Consell de direcció compost, almenys, pel vicerector/a que correspongui, que el presideix, el director/a del CERT, els coordinadors dels grups de recerca vinculats integrament al CERT, els directors/es de les càtedres del centre, els degans/nes o directors/es de les facultats o escoles més vinculades a les àrees d’especialització del CERT i per assessors externs de reconegut prestigi.

Centres federats

 1. Els centres de les entitats federades (denominats en aquestes normes centres federats) són centres de ple dret de la Universitat de Vic amb règim d’independència jurídica i econòmica. Aquests centres estableixen amb la Universitat una relació de col·laboració institucional i estratègica i de coresponsabilitat en la gestió acadèmica.
 2. Cada un dels centres federats, objecte del contracte federatiu, assumirà la pròpia gestió amb els seus recursos humans, tecnològics i patrimonials.
 3. Les condicions i els requisits dels estudis a desenvolupar per part dels centres federats, així com el règim de les titulacions a expedir, els drets i deures de tota mena i la utilització de la identitat i els símbols de la Universitat s’establiran en el corresponent contracte federatiu i hauran de respectar necessàriament i en aquest ordre de prelació, la legislació universitària aplicable, els pactes que es contemplin i la normativa pròpia de la Universitat de Vic. Aquest contracte haurà de regular com a mínim:
  • La presència de la UVic en els òrgans de gestió i direcció dels ensenyaments per als quals s’hagi federat el centre.
  • Presència dels centres federats en els òrgans de representació i govern de la UVic.
  • Aspectes econòmics de la relació entre la UVic i els centres federats.
  • L’oferta de titulacions i les seves places.
  • L’assegurament de la qualitat segons el Sistema de Garantia i Qualitat de la UVic.
 4. Aspectes derivats de la gestió i custòdia de la documentació d’accés dels estudiants i de l’expedició de títols.

Centres adscrits

 1. Són aquells centres d’educació superior independents que, adscrits mitjançant conveni a la Universitat, poden impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial. L’adscripció es farà a proposta de la Universitat i caldrà l’acompliment dels requisits que estableixi la legislació nacional, estatal o internacional corresponent.
 2. La Universitat de Vic podrà establir convenis d’adscripció, prèvia aprovació del Patronat de la FUB, amb institucions i establiments degudament acreditats segons la normativa vigent, per al desenvolupament de programes o activitats de formació, recerca i transferència de coneixement.
 3. Les condicions i els requisits dels estudis i/o de l’activitat investigadora, si escau, a desenvolupar per part del centre adscrit, així com el règim de les titulacions a expedir, els drets i deures de tota mena i la utilització de la identitat i els símbols de la Universitat s’establiran en el corresponent conveni d’adscripció el qual tindrà naturalesa contractual i haurà de respectar necessàriament tota la normativa pròpia de la Universitat. Aquest conveni haurà de regular com a mínim:
  • Presència de la UVic en els òrgans de gestió i direcció dels ensenyaments per als quals s’hagi adscrit el centre.
  • L’oferta de places de les titulacions.
  • L’assegurament de la qualitat segons el Sistema de Garantia i Qualitat de la UVic.
  • Aspectes econòmics de la relació entre la UVic i el centre.
  • Aspectes derivats de la gestió i custòdia de la documentació d’accés dels estudiants i de l’expedició de títols.

Centres associats o vinculats

 1. Són aquells centres d’educació superior que mitjançant conveni poden associar-se a la Universitat per impartir estudis que no condueixin a l’obtenció de títols de caràcter oficial i/o activitat investigadora si escau.
 2. Les condicions i els requisits dels estudis i/o activitat investigadora a desenvolupar per part del centre associat o vinculat, així com el règim de les titulacions a expedir, els drets i deures de tota mena i la utilització de la identitat i els símbols de la Universitat s’establiran en el corresponent conveni d’associació o vinculació el qual tindrà naturalesa contractual i haurà de respectar necessàriament tota la normativa pròpia de la Universitat. Aquest conveni haurà de regular com a mínim:
  • L’assegurament de la qualitat segons el Sistema de Garantia i Qualitat de la UVic.
  • Aspectes econòmics de la relació entre la UVic i el centre.
  • Aspectes derivats de la gestió i custodia de la documentació d’accés dels estudiants i de l’expedició de títols.

Centres de formació professional i centres de formació contínua

 1. Són aquells centres d’educació superior que tenen com a finalitat generar entorns integrats de formació professional i/o contínua a la UVic que permetin satisfer les demandes de qualificació professional del mercat i millorar la formació de persones i empreses.
 2. Aquests centres, d’acord amb les seves finalitats i objectius, es regiran per un reglament propi que haurà d’incloure, també, la definició de l’àmbit territorial i la identificació dels productes formatius.

Serveis universitaris

 1. Els serveis universitaris són les unitats que cooperen en el desenvolupament de les activitats docents i investigadores i contribueixen a la consecució dels fins propis de la Universitat. Es responsabilitzen de tasques específiques que s’agrupen segons l’activitat:
  • Suport a la docència.
  • Suport a la recerca, la transferència de coneixement i la tecnologia.
  • Atenció a la comunitat universitària.
  • Gestió administrativa.
 2. La creació, modificació, supressió o fusió d’una àrea o servei de la Universitat correspon al Patronat de la FUB per iniciativa pròpia o a proposta del Consell de Govern de la Universitat. L’acord de creació ha de contemplar l’estructura, les funcions i la seva dependència funcional, així com el mecanisme de selecció i designació del director/a o cap de l’àrea o del servei i el seu règim contractual.
 3. Les àrees i serveis tindran, sempre que es contempli en l’acord de creació, un reglament aprovat pel Consell de Govern. Les dependències funcionals acadèmiques que corresponguin seran nomenades pel rector.
 4. Els directors/es i caps de les àrees i dels serveis seran avaluats cada quatre anys per una comissió formada pel rector/a, el director/a general de la FUB i les persones que ells designin. També formarà part d’aquesta comissió el gerent de la UVic.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:21

Font d’informació

Àrea de Qualitat

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?