Presentació

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES, constituïda el 1985 per temps indefinit, titular de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, reconeguda per la Llei 5/97, de 30 de maig, és una fundació universitària sense ànim de lucre i es regeix pel Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per la resta de normes legals i reglamentàries aplicables i, d’una manera especial, pels seus Estatuts.

La Fundació consta inscrita amb el número 150 en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i per obrar. El domicili de la Fundació és al carrer Perot Rocaguinarda, núm. 17, de la ciutat de Vic.

La Fundació consta inscrita amb el número 2786 al Registre de grups d’interès de Catalunya.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Són beneficiaris de les activitats de la Fundació totes les persones interessades en els estudis, la recerca i les activitats docents i complementàries pròpies de la universitat i dels ensenyaments superiors i, en general, les que deriven de l’objecte i finalitats fundacionals.

En compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Fundació disposa d’un Registre d’activitats de tractament consultable aquí.

El model de governança de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES i la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA es basa en l’exercici d’un servei públic a través d’una gestió privada impulsada per una entitat d’iniciativa civil.

La UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA forma part del sistema universitari català, format per dotze universitats que constitueixen un model únic, atès que totes elles són institucions sense ànim de lucre. En el cas de la UVic-UCC aquest model de governança es basa en el valor del lideratge compartit per part del president del Patronat i del rector de la Universitat.

Fundació universitària
Les fundacions universitàries són entitats sense ànim de lucre que, per voluntat dels seus fundadors, treballen per a una finalitat d’interès públic general com és el foment i desenvolupament dels estudis, la recerca i les activitats docents i complementàries pròpies de la universitat i dels ensenyaments superiors.

Paraules clau
FUB, governança, organitzacio

Data d’actualització
14 desembre 2021, 12:20

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 3.3 / 5. Participació: 3

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?