Pla estratègic

El Pla estratègic de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA contempla un horitzó ampli, per la qual cosa està pensat per desenvolupar-se en diferents etapes i plans d’actuació. En aquest apartat, doncs, es presenta el marc estratègic i el pla de treball operatiu, que facilita la presa de les decisions estratègiques que permeten a la UVic-UCC avançar en la direcció adequada.

L’equip de govern de la UVic-UCC considera imprescindible la participació i la contribució de tota la comunitat universitària. Des de l’inici del procés de definició estratègica va adquirir el compromís de prendre en consideració els interessos i les capacitats de tots els seus membres i va obrir el Pla a totes aquelles persones que van voler participar-hi i fer-hi aportacions. En un procés d’elaboració del Pla estratègic és tan important el camí com la meta perquè afavoreix que tota la comunitat universitària es plantegi punts estratègics sobre la seva institució i es predisposi a assumir i compartir el pla d’activitats que se’n deriva. El Pla, doncs, és el resultat d’una reflexió col·lectiva, de la diversificació del conjunt d’opinions i d’un treball en equip.

Aquest Pla estratègic constitueix un important instrument per a la millora contínua de la institució i de suport a la direcció de la UVic-UCC, que es pretén participada, transparent i orientada a la satisfacció de les necessitats de la societat i de tota la comunitat.

Definició i missió

La UVic-UCC és una universitat nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, que dóna continuïtat a una tradició universitària que es remunta a l’Edat Mitjana, de naturalesa pública i de gestió privada i que desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.

La seva missió és ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocació internacional. Se centra en l’atenció a l’estudiant i la seva formació global per tal que els futurs titulats incorporin els valors d’integritat en l’actuació personal, exigència en l’àmbit professional i responsabilitat en el terreny social. A partir de l’arrelament i de la proximitat al territori, la UVic-UCC estableix vincles amb l’entorn i es compromet amb el progrés cultural, social i econòmic del país.

Valors

  • Dimensió humana
  • Tracte directe i de proximitat amb l’alumnat
  • Innovació, creativitat i emprenedoria
  • Capacitat de resposta àgil a les necessitats de l’entorn
  • Transversalitat i sinergies entre àmbits de coneixement, tant internes com amb altres institucions del territori
  • Rigor, qualitat i excel·lència en docència, recerca i transferència de coneixement
  • Transparència, rendiment de comptes a la societat, facilitació de l’accés a tothom
  • Internacionalització

Eixos estratègics i visió

Visió de la UVic-UCC per a cada eix estratègic i en l’horitzó de 2020:

Formació

La UVic-UCC ha de tenir un model de formació singular i de qualitat i per ser una universitat de referència en formació reglada (graus, màsters, doctorats) i en formació contínua en els àmbits de tecnologies, biociències, salut i acció social, arts i humanitats, educació, comunicació i empresa.

Ha de mantenir una dimensió que li garanteixi l’equilibri entre estabilitat i consolidació i el desplegament adequat de l’activitat acadèmica.

Ha d’estar ben encaixada en el conjunt del Sistema Universitari de Catalunya i ser capaç d’establir aliances amb altres universitats i d’influir en la millora d’aquest Sistema.

Recerca i transferència

La UVic-UCC ha d’estar ben posicionada internacionalment per al desenvolupament de la seva activitat investigadora i de transferència per a cada àmbit de coneixement, mitjançant la creació d’aliances i xarxes amb centres de recerca bàsica i el lideratge en recerca aplicada, amb un important vincle amb l’entorn.

Organització sostenible

La UVic-UCC ha de ser una universitat sostenible, socialment responsable i altament eficient perquè s’estructura com una organització de coneixement centrada en les persones, funciona per processos i els desenvolupa amb un alt nivell de qualitat.

La política de màrqueting ha d’incloure una bona comunicació interna i externa, contínua, bidireccional i orientada a conèixer les necessitats del mercat. Ha de disposar d’informació sobre l’evolució professional dels titulats i tenir cura de la seva carrera professional.

Ha de disposar d’uns mitjans de producció adequats i d’un uns mitjans de finançament que garanteixin l’estabilitat i la millora contínua de la qualitat en el desenvolupament de la seva missió.

Comunitat universitària

Tota la comunitat universitària s’ha d’identificar amb els valors i sentir-se implicada amb la UVic-UCC.

Els estudiants han de prioritzar els valors de la institució a l’hora de decidir-se per una formació excel·lent.

El PAS i el PDI han de tenir la possibilitat de desenvolupar una trajectòria professional en els seus àmbits. Entre ambdós col·lectius hi ha reconeixement mutu i es treballa amb esperit cooperatiu i capacitat d’adaptació i d’innovació.

Els alumni han de mantenir un vincle proactiu amb la Universitat i poder comptar amb referents reconeguts.

Arrelament i projecció internacional

La UVic-UCC ha de ser un referent territorial i exercir un lideratge integrador i facilitador d’iniciatives per al desenvolupament i el progrés del territori, estructurat a partir d’aliances estratègiques amb l’entorn i basat en un model transversal i cooperatiu.

S’ha de projectar internacionalment per la seva qualitat i a partir de vincles i sinergies amb institucions d’arreu del món.

Seguiment curs 21/22

OE01. Assolir la matrícula que garanteixi la sostenibilitat de les titulacions. 108%
OE02. Consolidar una oferta competitiva, viable i cohesionada de títols oficials dels diferents àmbits de coneixement. 87.50%
OE03. Generar una oferta de formació continuada competitiva, sostenible, adequada a les necessitats de l’entorn i coherent amb l'expertesa en els àmbits de coneixement. 104.54%
OE04. Desenvolupar un model de docència propi i innovador de la Universitat. 93.07%
OE05: Promoure la qualitat de l'oferta acadèmica dels títols de la universitat. 100%
OE06. Impulsar una recerca d’excel·lència, reconeguda internacionalment i respectuosa amb la cultura col·laborativa i inclusiva. 111%
OE07. Promoure una transferència de coneixement d’excel·lència per a cada àmbit de coneixement, en resposta a reptes globals i de l’entorn. 73.17%
OE08. Aprofundir en les relacions corporatives entre els campus i consolidar el model federatiu. 100%
OE09. Revisar els processos i el model organitzatiu de la universitat, tot millorant-ne l’eficiència i la qualitat. 100%
OE10. Promoure una bona comunicació interna i externa, contínua, multidireccional i proactiva. 60.01%
OE11. Vetllar per assolir i mantenir un alt nivell de qualitat de les activitats de la Universitat. 92.37%
OE12. Assegurar el nivell òptim de finançament. 100%
OE13. Orientar la captació i fidelització d’estudiants i professionals transmetent els valors diferencials de la Universitat. 104.93%
OE14. Desenvolupar una estratègia de RRHH adequada i orientada al conjunt de la comunitat universitària. 106.68%
OE15. Promoure la cultura de la qualitat a tots els nivells de la universitat. 102%
OE16. Actuar de motor per al desenvolupament i el progrés del territori. 100%
OE17. Promoure una cultura institucional internacional, intercultural i plurilingüe. 96.49%
OE18. Alinear els objectius de la Universitat amb els ODS (Agenda 2030). 77%

Continguts relacionats

Progressió 2016-2020

Formació 90%
Recerca i transferència de coneixement 80%
Personal docent i investigador 70%
Organització sostenible 70%
Arrelament i Internacionalització 90%
Comunitat universitària 70%

Data d’actualització
03 juliol 2023, 09:14

Font d’informació

Secretaria General de la UVic-UCC

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?