Secretari general

L’actual secretari general del Patronat de la Fundació Universitària Balmes és Jordi Espona.

Article 14 (Estatuts)

El Patronat designarà un secretari/ària general, que podrà no ser patró, i en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot. També en aquest cas el secretari/ària general té el deure d’advertir sobre la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

Les seves funcions són:

  • Convocar, en nom del president/a, les reunions del Patronat i estendre’n les actes.
  • Lliurar els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, de la persona designada pel president/a.
  • Advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.
  • Tenir cura de la protecció, la custòdia i l’expedició dels documents i les certificacions de les actes d’aquest òrgan de govern.
  • Totes aquelles funcions que li delegui la presidència o la direcció general de la Fundació i altres funcions que li atribueixin la legislació vigent.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, serà substituït per la persona que designi el president.

Paraules clau
FUB, governança, organització

Data d’actualització
14 març 2019, 11:15

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?