Secretari general

L’actual secretari general del Patronat de la Fundació Universitària Balmes és Jordi Espona.

Article 14 (Estatuts)

El Patronat designarà un secretari/ària general, que podrà no ser patró, i en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot. També en aquest cas el secretari/ària general té el deure d’advertir sobre la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

Les seves funcions són:

  • Convocar, en nom del president/a, les reunions del Patronat i estendre’n les actes.
  • Lliurar els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, de la persona designada pel president/a.
  • Advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.
  • Tenir cura de la protecció, la custòdia i l’expedició dels documents i les certificacions de les actes d’aquest òrgan de govern.
  • Totes aquelles funcions que li delegui la presidència o la direcció general de la Fundació i altres funcions que li atribueixin la legislació vigent.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, serà substituït per la persona que designi el president.

Paraules clau
FUB, governança, organització

Data d’actualització

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?