Presidència

La presidència del Patronat de la Fundació Universitària Balmes l’ostenta  Albert Castells

La vicepresidència primera del Patronat de la Fundació Universitària Balmes recau en Francesc Xavier Grau

La vicepresidència segona del Patronat de la Fundació Universitària Balmes recau en Valentí Junyent

Article 19 (Estatuts)

Per a la direcció constant i immediata de l’activitat fundacional el Patronat delega en el president/a perquè pugui exercir per si mateix, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre i quan el desenvolupament de les esmentades facultats no exigeixi autorització del Protectorat. Aquestes facultats seran exercides amb les limitacions establertes en la legislació vigent.

 1. Dirigir l’organització de la Fundació i les seves activitats.
 2. Atorgar qualsevol classe d’actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o onerós, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
 3. Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d’edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
 4. Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant de qualsevol classe d’organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d’advocat o procurador, a qui podrà conferir els poders oportuns, i en general realitzar tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
 5. Exercir les competències pròpies de l’òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d’acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
 6. Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscrivint els documents que s’escaiguin en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i garanties bancàries necessaris en relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de la seva concessió, sense limitació de quantia.
 7. Concórrer i licitar, presentant les oportunes ofertes, subscrivint els plecs que continguin l’oferta, preu i quantia del contracte, bonificacions, forma de pagament i en general totes les condicions que estimi convenients, subscrivint fins i tot l’escriptura o document d’adjudicació o de qualsevol altre tipus que fos necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
 8. Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l’efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
  Subscriure ampliacions de capital de les societats en les quals participi la Fundació.
 9. Executar, i en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
 10. Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
 11. Satisfer tributs i formular declaracions tributàries subscrivint els models oficials i altra documentació que procedeixi.
 12. Sol·licitar la signatura electrònica a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 13. Representar la Fundació en els òrgans de govern d’altres entitats.
 14. Sol·licitar del Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que la requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
 15. Dur la signatura oficial de l’entitat indistintament o conjuntament amb el director/a general de la Fundació.
 16. Qualssevol altres facultats que legalment siguin delegables.

Igualment, aquestes facultats podran ser conferides, mitjançant apoderament pel president/a favor de la persona que ell mateix determini.

Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del disposat al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i disposicions d’aplicació.

Article 20 (Estatuts)

El president/a del Patronat, que ho serà alhora de la Fundació, i en la seva absència el vicepresident/a, representarà la Fundació en judici i fora de judici, salvat els casos en què el Patronat o el propi president/a designin un altre representant especial.

Sense perjudici d’altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents Estatuts, al president/a li corresponen les funcions següents:

 1. Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió executiva;
  Tenir cura que en les convocatòries, constitució i celebració de les sessions s’observin les formalitats establertes per aquests Estatuts i per la Llei;
 2. Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigint els debats d’acord amb l’ordre del dia i resolent els dubtes formals i reglamentaris que poguessin plantejar-se;
 3. Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant tantes certificacions d’actes de la Fundació com siguin emeses pel secretari/ària.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa del president/a, el substituirà el vicepresident/a primer o el vicepresident/a segon, pel seu ordre, i, en absència d’aquests, el membre en qui delegui el president/a, que en cap cas s’haurà de justificar davant de tercers.

Paraules clau
FUB, governança, organitzacio

Data d’actualització
21 juliol 2023, 11:53

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?