El Patronat

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres, en la Comissió executiva i en el director/a general. Tindrà un nombre mínim de 14 i un màxim de 36 membres.

Actualment el Patronat de la Fundació Universitària Balmes està format per:

Presidenta:

Alcaldessa de l’Ajuntament de Vic: Anna Erra

Vicepresident:

Secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya: Francesc Xavier Grau

Vicepresident segon:

Alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages: Marc Aloy

Secretari general (no patró):

Jordi Espona

Vocals:

Director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya: M. Victòria Girona
Subdirector general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya: Josep Ribas
Regidor de l’Ajuntament de Vic: Josep Arimany
Regidor de l’Ajuntament de Vic: Joan Coma
Regidor de l’Ajuntament de Vic: Maria Balasch
Alcaldessa de l’Ajuntament de Berga: Montserrat Venturós
Alcalde de l’Ajuntament de Manlleu: Àlex Garrido
Alcalde de l’Ajuntament d’Olot: Pep Berga
Alcalde de l’Ajuntament de Ripoll: Jordi Munell
Alcalde de l’Ajuntament de Puigcerdà: Albert Piñeira
Alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès: Jordi Bruch
Alcalde de l’Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm: Joan Ramon Veciana
Alcalde de l’Ajuntament de Granollers: Josep Mayoral
Alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres: Agnès Lladó
Alcalde de l’Ajuntament de Torelló: Marçal Ortuño
Primera tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa: Josep Gili
President del Consell Comarcal d’Osona: Joan Carles Rodríguez
President del Consorci Hospitalari de Vic: Jaume Portús
Representant de la Fundació Universitària del Bages: Miquel Blanch
Director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya: Antonio Trasobares
Historiador: Joaquim Albareda
Director general de Bon Preu: Joan Font
Arqueòloga i medievalista: Imma Ollich
Conseller delegat de Girbau: Pere Girbau
Filòloga: Assumpta Fargas
Presidenta del Consell Empresarial d’Osona: Lourdes Baulenas
Director General de la Fundació ESERP: José Daniel Barquero
Director de Formació de la Fundació Eduard Soler: Josep M. Casals
Membre vinculat a la trajectòria de la FUB: Anton Granero
Representant de la comunitat universitària – PDI: Ana M. Palomo
Representant de la comunitat universitària – PDI: Núria Simó
Representant de la comunitat universitària – PAS: Sergi Domínguez

Assistents amb veu i sense vot:

Rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Josep-Eladi Baños
Secretària General de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Anna M. Sabata
Director general de la Fundació Universitària Balmes: Joan Turró
Gerent de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Marc Mussons
Coordinadora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Meritxell Borràs
Director general de la Fundació Universitària del Bages: Valentí Martínez

Reglament:

Article 13.1

El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 13.2

Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:

 1. Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s’observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si és el cas, les modificacions que cregui convenients.
 2. Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per al desenvolupament òptim de les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
 3. La interpretació dels Estatuts i, si és el cas, dels reglaments, i la resolució de les incidències legals que tinguin lloc.
 4. Delegar en algun membre del Patronat, en la Comissió executiva, en el director/a general i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d’acord amb la normativa vigent. Per a l’execució dels acords es podrà facultar el president/a, un vocal, els càrrecs directius, el secretari i altres empleats de l’entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els corresponents poders notarials.
 5. Adoptar totes aquelles disposicions que cregui convenients per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, resolent les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l’esperit de l’entitat.
 6. Determinar les activitats, actuacions i operacions que l’entitat hagi de practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
 7. Posseir, a través del president/a, la representació de l’entitat en judici i fora d’ell, per a tot el que fa al seu gir i tràfic, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades expressament pel propi Patronat.
 8. Determinar i modificar l’estructura interna i l’organització general de la Fundació.
 9. Acordar l’exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que siguin competència de la Fundació, i també decidir l’oposició a les pretensions exercides en la seva contra, exercint tots els drets, accions i excepcions que siguin necessaris per a tots els tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients i judicis que interessin activament o passivament la Fundació, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent i dins els límits d’aquesta i acordar la renúncia i transacció d’accions i drets, la desestimació de judicis, l’assentiment i la submissió dels assumptes contenciosos, l’arbitratge de dret o d’equitat.
 10. Acordar la realització de tota classe d’actes d’administració, disposició i domini, i també la inversió de fons fundacionals i, a aquests efectes, pot determinar: el cobrament i pagament de quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d’estalvis, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar saldos i efectuar totes les altres operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d’estalvi i entitats de crèdit nacionals o estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent; la compra, venda, permuta, cessió i en qualsevol forma de disposar de béns mobles o immobles i drets; la constitució, acceptació, modificació i cancel·lació, en tot o en part, de drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; la concessió, sol·licitud i acceptació de préstecs i crèdits, i també el lliurament i recepció de quantitats derivades d’aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat, ingressar i retirar béns de qualsevol espècie; el lliurament i la presa de possessió de qualsevol classe de béns i la realització de qualsevol classe de transaccions; exercir, directament o a través dels representants que designi, tots els dret de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d’accions, participacions socials, obligacions i resta de valors mobiliaris i, per tant, concórrer, deliberar, votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i resta d’organismes; i, en definitiva, la formalització de les escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i les altres que consideri convenients per a les finalitats esmentades i altres d’anàlogues.
 11. Aprovar, si és el cas, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, balanç anual, pressupostos i la seva liquidació i la resta de documents que, en el seu cas, exigeixi la legislació vigent.
 12. Subscriure tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que facilitin la seva realització i consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
 13. Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.
 14. L’adopció i formalització de les declaracions responsables.
 15. Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat i altres normes o reglaments dels centres o institucions de les quals sigui titular la Fundació i no sigui competència d’un altre òrgan.
 16. Nomenar el rector o rectora, que ha de tenir necessàriament el grau de doctor i la categoria acadèmica de catedràtic d’universitat o disposar d’una acreditació equivalent per alguna agència nacional, estatal o internacional. El mandat de rector és de quatre anys renovables una sola vegada consecutiva.
 17. Nomenar el director o directora general de la Fundació, seleccionat entre persones de reconegut prestigi professional a proposta de la Comissió executiva del Patronat.
 18. Crear un Consell consultiu del Patronat, amb la composició i les funcions que expressament es determinin en l’acord de creació. També podrà crear un Consell de mecenatge.
 19. Aprovar els plans estratègics de la Universitat.
 20. Aprovar la implantació de nous ensenyaments a la Universitat de Vic, la modificació i la supressió d’ensenyaments, i la creació, la modificació, la fusió i la supressió d’escoles, facultats, instituts universitaris i centres d’investigació, càtedres i aquells altres centres o estructures que siguin necessaris, sempre de conformitat amb la normativa universitària aplicable a Catalunya.
 21. Aprovar i modificar la plantilla d’empleats, crear i suprimir càrrecs, fixar-ne les facultats i atribucions, subscriure els corresponents contractes laborals i assenyalar-ne els sous, segons el que permeti la marxa i la situació de l’entitat.
 22. Fer el seguiment dels plans estratègics i operatius de la Universitat.
 23. Nomenar el o la gerent de la Universitat, a proposta del rector/a i del director/a general de la Fundació.
 24. Nomenar, a proposta del rector o rectora, els alts càrrecs de la Universitat, entesos com a tals els vicerectors, el secretari/ària general de la Universitat, els degans o directors de centres, els directors d’instituts universitaris, càtedres i centres d’investigació i qualsevol altre càrrec amb caràcter equivalent.
 25. Definir els criteris per a la confecció del pressupost, dels documents que integren els comptes anuals de la Universitat i aprovar-los.
 26. Aprovar la política de preus de la Universitat, així com els programes de beques i ajudes.
 27. Aprovar els criteris de selecció del personal de la Universitat i les normes de funcionament laboral.
 28. Realitzar totes les actuacions de govern, gestió i administració econòmica de la Universitat i totes aquelles que no s’hagin atribuït específicament a un altre òrgan.
 29. Aprovar els contractes i convenis de federació, adscripció o vinculació amb altres institucions d’ensenyament superior, centres de recerca i transferència de coneixement, instituts d’investigació i altres institucions amb objectius afins a la Universitat de Vic.
 30. Vetllar per la implantació i el seguiment de la qualitat de tots els serveis que presti la institució.
 31. Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l’exercici de les funcions de govern i administració de l’entitat i que sigui competència del Patronat.

Article 13.3

L’exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions complementaries, i s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

Paraules clau
FUB, governança, organització

Data d’actualització
22 juny 2021, 01:09

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?