Director general

L’actual director general de la Fundació Universitària Balmes és  Jordi Baiget

Article 30 (Estatuts)

El Patronat, a proposta del seu president/a, previ acord de la Comissió executiva, podrà nomenar un director/a general, que disposarà de les següents facultats:

El director/a general té facultats per:

 • Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació en els àmbits no acadèmics que corresponguin al rector/a, determinant les tasques que hauran de realitzar les persones que presten serveis a la Fundació.
 • Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
 • Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per pròpia iniciativa, i presentar al Patronat o a la Comissió executiva, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats per a la seva aprovació, quan la delegació del Patronat de què disposi per aquestes qüestions així ho determini.
 • Exercir per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió executiva o del seu president/a, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
 • Representar la Fundació de forma directa, o per mitjà de delegació en el o la gerent de la Universitat, en tots els àmbits de negociació col·lectiva en els quals s’estableixin acords laborals del personal de l’entitat.
 • Contractar i exercir la direcció del personal no acadèmic de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
 • Executar els acords del Patronat i de la Comissió executiva.
 • Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d’actuació.
 • Organitzar la comptabilitat general i l’auxiliar de l’entitat.
 • Preparar i presentar en temps i forma la memòria, balanç anual i resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
 • Proposar al Patronat, amb caràcter anual i prèviament a l’aprovació del pressupost, la plantilla de personal de l’entitat que, pel què fa a la del personal docent i investigador, s’haurà d’elaborar conjuntament i d’acord amb el/la rector/a. La gerència de la Universitat serà la responsable de la seva execució i control.
 • Presentar els pressupostos i plans en què s’estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers a aconseguir per la Fundació.
 • Exercir les competències pròpies de l‘òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d’acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
 • Dur la signatura oficial de l’entitat indistintament o conjuntament amb el president/a.
 • Sol·licitar la signatura electrònica a l’Agència Tributària Estatal.

Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del disposat al Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i disposicions d’aplicació.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
11 juny 2022, 04:44

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?