Consell consultiu

Actualment el Consell Consultiu de la Fundació Universitària Balmes està format per:

President:

Ricard Torrents i Bertrana: primer rector de la UVic

Vocals:

Josep M Anzizu Furest (professor, empresari, EADA)
Pilar Benejam Arguimbau (geògrafa, emèrita UAB)
Salvador Cardús i Ros (sociòleg, UAB)
Alícia Casals Gelpi (bioenginyera, UPC)
Joan Contijoch (president del Consell Territorial de Manlleu)
Pere Fons (patró de la Fundació Universitària del Bages)
P. Ignasi Fossas (prior de Montserrat)
Johannes Kabatek (romanista, Universitat de Zuric)
Ramon Pinyol i Torrents (director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-UCC)
Jaume Porta Casanellas (catedràtic d’Edafologia de la Universitat de Lleida)
Josep Pujadas Gil (president de la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç)
Valentí Roqueta (president de Roqueta Origen)
Josep M. Terricabras (director de la Càtedra Ferrater i Mora de la UdG)
Joaquim Triadú Vila-Abadal (soci-director del Departament de Dret Públic de PricewaterhouseCoopers)
Miquel Tuneu (responsable del Servei de Publicacions UVic-UCC)
Eduard Vallory i Subirà (president del Centre UNESCO de Catalunya)
Miquel Vilardell i Tarrés (president de la Fundació Galatea)

Reglament:

Article 30 (Estatuts)

El Consell consultiu el formen un mínim de set i un màxim de vint-i-un membres designats pel Patronat entre persones de reconegut prestigi de l’àmbit acadèmic universitari, de la societat civil i del món empresarial, amb la funció de promoure la participació de la societat en l’activitat de la Universitat, fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial i garantir la representació de la comunitat universitària en els òrgans institucionals.

Els membres del Consell exerciran el càrrec gratuïtament però podran ser reemborsats de les despeses, justificades, que els produeixi exercir-lo. Quedaran obligats a actuar amb honradesa i lleialtat i a fer que s’acompleixin els fins fundacionals, d’acord amb el que disposen aquests estatuts.

El Patronat aprovarà les normes bàsiques de funcionament del Consell prenent com a referència el que estableixen aquests estatuts i el Codi civil de Catalunya per al funcionament del Patronat.

Les funcions d’aquest Consell no limitaran les que la Llei o aquests estatuts atribueixen al Patronat que no els pot delegar cap de les funcions legalment o estatutàriament indelegables.

Article 6 (Reglament Consell consultiu)

Són funcions del Consell consultiu:

Promoure la participació de la societat en l’activitat de la Universitat i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.

Promoure vincles de col·laboració mútua entre la UVic-UCC i altres universitats, i centres de recerca i d’educació superior.

Assessorar el Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya en la determinació de criteris i objectius de la planificació estratègica i de l’avaluació de la qualitat de la UVic-UCC.

Col·laborar amb el Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i amb els òrgans de govern de la Universitat en la consecució d’un finançament estable de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, tant per part de les administracions públiques com fomentant les aportacions d’organismes i entitats privades.

Suggerir tota mena de mesures encaminades a l’adequació de la recerca i l’oferta formativa de la UVic-UCC a les demandes socials i, paral·lelament, estimular la transferència de coneixement.

Proposar mesures i actuacions per contribuir a difondre el model constitutiu de la UVic-UCC.

Aportar idees i suggeriments sobre la marxa financera i la vida acadèmica i institucional de la UVic-UCC.

Vetllar per una política de concessió de beques que no exclogui ningú de la UVic-UCC, i per la inserció laboral dels seus titulats.

Qualsevol altra funció de caràcter consultiu o d’assessorament que li sigui encomanada pel Patronat.

El Consell consultiu podrà crear comissions d’entre els seus membres per portar a terme tasques específiques.

Paraules clau
FUB, governança, organització

Data d’actualització
14 març 2019, 11:15

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?