Comissió executiva

Actualment la Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes està format per:

Presidència:

Alcalde de l’Ajuntament de Vic: Albert Castells

Vicepresidència:

Alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages: Marc Aloy

Secretari general (no patró):

Jordi Espona

Vocals:

Director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya: M. Victòria Girona
Expert en Polítiques Universitàries de la Direcció General d’Universitats: Josep Ribas
Regidor de l’Ajuntament de Vic: Josep Arimany
Alcalde de l’Ajuntament de Manlleu: Arnau Rovira
Representant de la comunitat universitària – PDI: Núria Simó

Assistents amb veu i sense vot:

Rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Josep-Eladi Baños
Secretària General de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Anna M. Sabata
Director general de la Fundació Universitària Balmes: Jordi Baiget
Gerent de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Marc Mussons
Directora general de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut: Marina Geli
Director general de la Fundació Universitària del Bages: Valentí Martínez
President de la Fundació Elisava: Jordi Conejos
Director general de la Fundació Elisava: Javier Peña

Article 24

La Comissió executiva tindrà les facultats que li delegui el Patronat i, en defecte de determinació de les facultats delegades, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació vigent.

La Comissió executiva podrà preparar una memòria anual relativa a la seva activitat, que presentarà al Patronat per a la seva aprovació dintre dels sis primers mesos de cada exercici.

La Comissió executiva, a proposta del president, podrà constituir una comissió permanent per donar suport al director/a general i al rector/a i estarà integrada pel mateix president, o en qui delegui, i un màxim de tres patrons, un de cada dels grups b, c i e de l’article 9.2 d’aquests estatuts.

  • Actuarà com a secretari/ària el de la Comissió executiva i assistiran a les reunions amb veu i sense vot el director/a general i el rector/a
  • Els acords de la Comissió permanent hauran de ser informats a la Comissió executiva.

Article 28

La Comissió executiva tindrà les atribucions que li delegui el Patronat en el moment de nomenar-la i, en general, les que són pròpies del seguiment ordinari del compliment i execució dels acords del Patronat.

S’entenen delegades en la Comissió executiva, llevat que el Patronat ho acordi altrament, les competències d’aquest que consten numerades del XX al XXX en l’article 13.2 d’aquests estatuts.

No li són delegables les facultats numerades de l’I al XIX, ni el XXXI de l’article 13.2 d’aquests estatuts.

Paraules clau
FUB, governança, organització

Data d’actualització
21 juliol 2023, 11:54

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?