Extractes d’acords

El sistema d’adopció d’acords es recull en l’article 18 dels vigents Estatuts de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES:

1.

Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret.

2.

Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. En cas d’empat, el vot del president/a serà diriment.

3.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió amb una altra fundació, l’escissió, la delegació de facultats o l’atorgament de poders, la creació o la supressió de la Comissió executiva, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió executiva, del director/a general, o la realització d’operacions per un import igual o superior al vint per cent de l’actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

4.

L’adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d’ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació. En l’acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d’aquests acords s’ha de fer constar el sentir del vot dels patrons.

Paraules clau
FUB, governança, acords

Data d’actualització
23 gener 2023, 07:14

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?