Finalitats i activitats

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES té les següents finalitats:

 1. Promoure el planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis universitaris i estudis superiors en els vessants humanístics, socials, científics, tècnics i professionals.
 2. Exercir com a ens titular de la Universitat de Vic i del conjunt de centres (facultats, escoles, departaments, instituts de recerca i transferència de coneixement, i altres) que s’hi integren actualment o s’hi integrin en el futur.
 3. Dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural en el sentit més ampli, mitjançant l’organització de cursos, seminaris, simposis i congressos i la provisió de fons bibliogràfics, documentals, audiovisuals i digitals.
 4. Impulsar la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits compresos en l’acció universitària, directament o per mitjà de la concertació amb altres universitats, institucions, empreses, i persones externes, posant èmfasi en la promoció de les relacions entre la Universitat i les manifestacions socials, particularment de caràcter cultural i econòmic.
 5. Editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals i realitzar produccions de disseny gràfic, amb finalitats pedagògiques, culturals, científiques, econòmiques i tecnològiques. Aquestes activitats es podran dur a terme de manera directa o constituint societats o participant en el capital de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
 6. Concedir premis, beques i ajuts de tota mena per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies, homenatjar les persones que s’hagin distingit per aportacions significades sobre la interrelació de les humanitats, les ciències socials, la ciència i la tecnologia i, en particular, aprovar la concessió de les distincions d’emeritatge, doctorats Honoris Causa i les altres distincions de la Universitat de Vic i dels seus centres.
 7. Fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori dins el seu àmbit d’influència.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones físiques o jurídiques, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 1. Adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns de totes classes; fer tot tipus d’actes i contractes; concertar, activament i passiva, operacions creditícies; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne, i exercir lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de justícia i l’Administració pública i qualsevol altres de l’Estat, la Unió Europea, les comunitats autònomes, províncies, comarques i municipis i altres corporacions i entitats, espanyoles i estrangeres.
 2. Disposar dels seus recursos econòmics per dur a terme les seves finalitats, d’acord amb la legislació vigent.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Quant a les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats, els Estatuts de la Fundació preveuen:

 1. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
 2. La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:11

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?