Presentació

El Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES, presidit per l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, va aprovar en sessió plenària de 19 de juny de 2013 la signatura del contracte federatiu amb la Fundació Universitària del Bages com a nou pas per consolidar la interrelació entre les dues institucions universitàries, acord refrendat pel Patronat de la FUB de Manresa el 25 de juliol 2013.

Aquest acord d’intencions de creació d’una estructura universitària federada entre les dues institucions es va materialitzar en un acte de signatura del document que l’oficialitzava celebrat a Barcelona el 25 d’abril de 2013, en que hi van assistir Antoni Castellà, secretari d´Universitats i Recerca; Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages; i Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes. Finalment, el contracte entre les dues institucions es va formalitzar en un acte celebrat al Parlament de Catalunya el 30 de gener de 2014 que fou presidit per l’Honorable Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.

El contracte concreta diferents aspectes acadèmics, organitzatius i de gestió de la nova estructura, alguns dels quals han anat prenent forma d’ençà de la signatura. En destaquen, especialment el canvi de nom de la Universitat de Vic, aprovat per la Llei 2/20141, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que passa a anomenar-se UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVic – UCC), i l’adaptació dels diferents òrgans de govern i de representació de la FUBages i la FUBalmes per tal de fer-los permeables entre ells.

El canvi de nom va acompanyat d’una nova marca que integra el bagatge universitari de les dues institucions federades i les fa convergir sense perdre la pròpia personalitat. Així, s’utilitzaran aplicatius de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya específics per a les seus territorials de Vic i Manresa: UVic, amb vermell; i UManresa, amb verd, respectivament.

La permeabilitat dels òrgans rectors de les dues fundacions i de les respectives estructures acadèmiques és un altre àmbit on ja s’han dut a terme passos significatius. La FUBages, en la reunió de 10 de desembre de 2013 va acordar incorporar en el seu Patronat cinc nous membres en representació de la FUBalmes. Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president del Patronat de la FUBalmes en qualitat de vicepresident segon; Josep Arimany i Oriol Guixà, membres del Patronat de la FUBalmes com a vocals ; Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic; i Joan Turró, director general de la FUBalmes, com a assistents amb veu però sense vot.

Per la seva banda, la FUBalmes, en la reunió del 18 de desembre de 2013, també va incorporar nous membres en representació de la FUBages. Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president de la FUBages, va incorporar-s’hi amb el càrrec de vicepresident segon, mentre que Antoni Llobet, regidor d’Ensenyament i Universitats de Manresa, i Miquel Blanch, empresari, ho van fer com a vocals. Valentí Martínez, director general de la FUBages, va entrar també a aquest Patronat amb veu i sense vot. En la mateixa reunió, a proposta del rector va i ser nomenat vicerector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

De la mateixa manera, hi haurà representants de la FUBages al Consell de Direcció i al Consell de Govern de la Universitat de Vic. Per la seva banda, la FUBages incorporarà representants de la FUBalmes i la UVic al Patronat i el Comitè Executiu.

D’acord amb el que preveu el contracte es crearà el Consell General Federatiu format pels dos presidents dels patronats i alcaldes de Manresa i Vic, els regidors delegats per als temes universitaris de les dues ciutats i els directors generals de les dues fundacions, a més del rector de la Universitat, amb veu sense vot. Aquest òrgan és l’encarregat de vetllar pel compliment del contracte i de donar el vist-i-plau a noves propostes de programació acadèmica, polítiques de qualitat i estratègia global de recerca i transferència de coneixement.

Amb la signatura del contracte, es va formalitzar la creació de diferents comissions de treball que, de fet, ja funcionaven des de feia un temps. El seu objectiu és donar contingut a la nova estructura universitària federada en termes d’integració acadèmica, de resolució d’aspectes tècnics de l’adscripció i desadscripció, de formació continuada, de qualitat i avaluació, de recerca i transferència de coneixement, d’us d’instal·lacions i serveis comuns i de Comunicació i Màrqueting.

La feina de les comissions, integrades paritàriament per personal de la FUBages i la UVic, ha permès avançar en la presentació d’una oferta conjunta de graus universitaris per al curs 2015-2016; en la identificació dels elements de diferenciació de les ofertes duplicades; en la convergència en l’ús de programaris de gestió comuns; en l’exploració d’espais de cooperació en la programació de formació contínua i de postgrau; en l’establiment de mecanismes per incorporar personal docent de la FUBages als equips de recerca i transferència de coneixement de la UVic; o en l’organització d’activitats de divulgació científica i relació amb el teixit empresarial.

La federació de les dues fundacions dóna lloc a una estructura universitària integrada per uns 7.000 alumnes en titulacions oficials, 740 professors, 220 persones d’administració i serveis i una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 7 programes de doctorat, amb un pressupost agregat d’uns 37 milions d‘euros.

Paraules clau
FUB, federació, governança

Data d’actualització
14 març 2019, 11:12

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?