Bon govern

Condi de conducta

El Codi de conducta és un document redactat voluntàriament per la Fundació Universitària Balmes i aprovat pel Patronat de la Fundació de 17 de desembre de 2018, en el qual s’exposen una sèrie de principis de conducta que la institució universitària es compromet a seguir a l’hora de seleccionar les inversions per part de la Fundació.

Amb aquest document es dona compliment al que estableix l’Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprovava el Codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per a la realització d’inversions temporals en valors mobiliaris i instruments financers, es proposa al Patronat de la Fundació la presa de raó de la publicació de l’esmentat Codi de conducta.

Codi ètic

El Codi ètic és un document consensuat per tots els estaments de la comunitat universitària i aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes de 26 de juny de 2014 que vol deixar palès què s’espera de les persones que conformen el col·lectiu de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES i de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA.

El Codi ètic es basa en tres valors essencials: el compromís individual, l’equanimitat col·lectiva i la veritat científica, i els desplega en dotze principis generals pensats per conscienciar a cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat universitària. El Codi reflecteix, alhora, els compromisos de la comunitat universitària davant de la societat.

Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de la Universitat, Sr. Antoni Serra Ramoneda, és l’encarregat de fer el seguiment i d’avaluar el compliment d’aquest Codi ètic i de la resta de normatives i reglaments que el despleguen, i en donarà comptes a la memòria anual del curs.

Per altra banda, en sessió plenària del Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES d’11 de desembre de 2014 es va autoritzar l’inici dels tràmits per a la redacció del document del Codi de Bon govern de la Fundació.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?