Instruccions internes de contractació

Les Instruccions internes de contractació de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA tenen per objecte regular determinats procediments de contractació, concretament dels contractes d’obres, subministrament i serveis inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), però no subjectes a regulació harmonitzada.

El text actualment vigent de les Instruccions internes de contractació va ser aprovat pel Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES el dia 24 d’abril de 2014.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Àrea Econòmica Corporativa

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?