Memòria anual

Memòria anual D’acord amb l’article 45.d de les NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, correspon al secretari general o la secretària general elaborar la memòria anual de la Universitat. La memòria és un document que resumeix les principals activitats dutes a terme per la Universitat, així com les dades i indicadors més significatius durant un any acadèmic.…

Comptes anuals i informes d’auditoria

Comptes anuals i informes d’auditoria Els exercicis econòmics s’inicien el dia 1 de juliol de cada any i finalitzen el dia 30 de juny de l’any següent. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer…