Mecenatge i patrocini

Mecenatge i patrocini Les empreses, institucions i particulars que col·laboren en accions de patrocini i mecenatge de l’activitat docent, de recerca i de transferència de coneixement de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA contribueixen al desenvolupament econòmic i social del territori i del país. Aquestes accions de col·laboració permeten, alhora, establir relacions…

Protocol de viatges

Protocol de viatges El Protocol de viatges és un reglament intern de la Universitat que reflecteix els compromisos de la comunitat alineats al Codi ètic de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA i la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. Aquest reglament és d’aplicació a tot el personal de la FUB, el personal docent i…

Retribucions

Retribucions Les retribucions del personal afectat pel II Conveni col·lectiu es regeixen per l’article 18 del capítol I de Retribucions del Títol III de Condicions de Treball: 18. Les taules salarials de l’Annex 1 estan calculades amb un increment del 2’5% sobre el salari base i el complement per càrrec efectivament aplicats amb data de…

Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya

Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya DATA D’APROVACIÓ TIPUS D’AUTORITZACIÓ 23/03/2018* Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000 d’euros (un milió) 02/03/2018* Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000 d’euros (dos milions) 02/03/2018* Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un…

Polítiques d’aprovació del pressupost anual

Polítiques d’aprovació del pressupost anual D’acord amb l’article 42.1.m de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat, el rector és l’encarregat de presentar, de comú acord amb el director general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat. Per altra banda, segons l’Article 13.2…

Comptes anuals i informes d’auditoria

Comptes anuals i informes d’auditoria Els exercicis econòmics s’inicien el dia 1 de juliol de cada any i finalitzen el dia 30 de juny de l’any següent. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer…