Viabilitat econòmica

Viabilitat econòmica La direcció de la Universitat ha presentat a les facultats aquest document on es recullen els diferents indicadors econòmics que fan referència a la viabilitat de la institució i als seus projectes estratègics. Es tracta d’un document que juntament amb les explicacions que s’han donat a les sessions configura un mapa de les…

Relació de convenis

Relació de convenis A continuació podeu consultar la relació de convenis signats a partir de l’1 de gener de 2015. No s’inclouen en aquest llistat els següents convenis: Convenis que entrin amb conflicte amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Convenis vinculats amb l’expedient acadèmic dels…

Evolució dels ingressos i les despeses

Evolució dels ingressos i les despeses Gràfic evolució FUB ingressos i despeses FUB Contiguts relacionats Estimació liquidació pressupost 2017/18 i proposta pressupost 2018/19</p Liquidació pressupost 2016/17 i proposta pressupost 2017/18 Liquidació de l’exercici 2015/16 i proposta de pressupost 2016/17 Paraules clau gestió, recursos econòmics, avaluació Data d’actualització 13/09/2018 Font d’informació Àrea Econòmica Corporativa Imprimir

Plans d’inversió

Plans d’inversió D’acord amb l’article 42.1.m de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat, el rector és l’encarregat de presentar, de comú acord amb el director general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat. Evolució de les inversions i el seu finançament Gràfic…

Conveni programa

Conveni programa La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES té un Conveni programa amb el Govern de la Generalitat de Catalunya per a finançar el funcionament ordinari de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, inversions i el compliment d’una sèrie d’objectius vinculats a la millora de la docència, la recerca i la gestió. Gràfic d’evolució…

Fonts de finançament

Fonts de finançament El finançament de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES es regeix per l’article 37 d’Aplicació dels Recursos dels seus Estatuts: 37.1.      Els patrons de la Fundació podran efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que podran incrementar la dotació fundacional o constituir un…

Relació de contractes

Relació de contractes A continuació podeu consultar la relació de contractes signats a partir de l’1 de gener de 2015, ordenats de més recent a més antic. No s’inclouen en aquest llistat els següents contractes: Contractes que entrin amb conflicte amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter…

Instruccions internes de contractació

Instruccions internes de contractació Les Instruccions internes de contractació de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA tenen per objecte regular determinats procediments de contractació, concretament dels contractes d’obres, subministrament i serveis inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), però…

Perfil del contractant

Perfil del contractant L’objectiu principal del Perfil del contractant consisteix a garantir el compliment dels principis de la Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i, en particular, els principis de publicitat i transparència, inserint tota la informació relativa a les licitacions i adjudicacions de l’entitat. Enllaç al Perfil del contractant: http://www.uvic.cat/perfil-del-contractant…

Informació general

Informació general La contractació del sector públic es regeix pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). L’objectiu principal d’aquest text legal és regular la contractació del sector públic, entès de forma àmplia, amb la finalitat de garantir el compliment dels…