Conveni col·lectiu

Conveni col·lectiu El II Conveni col·lectiu és un conveni de centre de treball que afecta la “UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA”, del qual n’és titular la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. Aquest Conveni col·lectiu va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2014 i mantindrà la seva vigència fins al dia 30…

Principis de l’acord

Principis de l’acord 1. El pacte federatiu entre la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES i la Fundació Universitària del Bages implica que cada entitat manté la gestió dels propis centres, amb els seus recursos humans, tecnològics i patrimonials i estableixen una relació de col·laboració institucional, estratègica i de coresponsabilitat en l’ordenació acadèmica. 2. La subsidiarietat que implica…

Pla estratègic

Pla estratègic El Pla estratègic de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA contempla un horitzó ampli, per la qual cosa està pensat per desenvolupar-se en diferents etapes i plans d’actuació. En aquest apartat, doncs, es presenta el marc estratègic i el pla de treball operatiu, que facilita la presa de les decisions…

Estatuts

Estatuts El Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES va aprovar per unanimitat en sessió extraordinària de 18 de desembre de 2012 els seus nous Estatuts adaptats el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Aquests nous Estatuts incorporen les modificacions que es van introduir en la darrera reforma del Llibre tercer del Codi civil de…

Polítiques d’aprovació del pressupost anual

Polítiques d’aprovació del pressupost anual D’acord amb l’article 42.1.m de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat, el rector és l’encarregat de presentar, de comú acord amb el director general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat. Per altra banda, segons l’Article 13.2…