Informació general

Informació general Segons l’article 22.k de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat i l’article 13.2.XXIX dels Estatuts de la FUB, el Patronat és l’òrgan col·legiat encarregat d’“aprovar els contractes i convenis de federació, adscripció, associació o vinculació amb institucions d’ensenyament superior, centres de recerca i transferència de coneixement, instituts d’investigació i altres institucions…

Relació de contractes

Relació de contractes A continuació podeu consultar la relació de contractes signats a partir de l’1 de gener de 2015, ordenats de més recent a més antic. No s’inclouen en aquest llistat els següents contractes: Contractes que entrin amb conflicte amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter…

Instruccions internes de contractació

Instruccions internes de contractació Les Instruccions internes de contractació de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA tenen per objecte regular determinats procediments de contractació, concretament dels contractes d’obres, subministrament i serveis inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), però…

Perfil del contractant

Perfil del contractant L’objectiu principal del Perfil del contractant consisteix a garantir el compliment dels principis de la Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i, en particular, els principis de publicitat i transparència, inserint tota la informació relativa a les licitacions i adjudicacions de l’entitat. Enllaç al Perfil del contractant: http://www.uvic.cat/perfil-del-contractant…

Informació general

Informació general La contractació del sector públic es regeix pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). L’objectiu principal d’aquest text legal és regular la contractació del sector públic, entès de forma àmplia, amb la finalitat de garantir el compliment dels…

Marc legislatiu i normativa pròpia

Marc legislatiu i normativa pròpia Legislació universitària general Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre de Universitats (LOU) Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOMLOU) Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC) Marc normatiu propi Estatuts de la…

Plans i programes

Plans i programes Pla estratègic 2011-2016 Pla d’igualtat Pla de llengües   Paraules clau institució, planificació, normativa Data d’actualització 03/02/2015 Font d’informació Secretaria General de la UVic-UCC

Prevenció de Riscos Laborals

Prevenció de Riscos Laborals La política de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA s’emmarca dins dels eixos estratègics de la institució: organització sostenible i comunitat universitària. Al mateix temps, la UVic-UCC vol ser reconeguda per l’aplicació i promoció d’una política de prevenció basada en el confort,…

Protocol de viatges

Protocol de viatges El Protocol de viatges és un reglament intern de la Universitat que reflecteix els compromisos de la comunitat alineats al Codi ètic de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA i la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. Aquest reglament és d’aplicació a tot el personal de la FUB, el personal docent i…

Selecció i contractació de personal

Selecció i contractació de personal Selecció i contractació En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre les convocatòries de selecció de personal i les corresponents resolucions. Paraules clau recursos humans, contractació, normativa Data d’actualització 13/09/2017 Font d’informació Àrea de Polítiques de Talent Imprimir