Viabilitat econòmica

Viabilitat econòmica La direcció de la Universitat ha presentat a les facultats aquest document on es recullen els diferents indicadors econòmics que fan referència a la viabilitat de la institució i als seus projectes estratègics. Es tracta d’un document que juntament amb les explicacions que s’han donat a les sessions configura un mapa de les…

Evolució dels ingressos i les despeses

Evolució dels ingressos i les despeses Gràfic evolució FUB ingressos i despeses FUB Contiguts relacionats Estimació liquidació pressupost 2017/18 i proposta pressupost 2018/19</p Liquidació pressupost 2016/17 i proposta pressupost 2017/18 Liquidació de l’exercici 2015/16 i proposta de pressupost 2016/17 Paraules clau gestió, recursos econòmics, avaluació Data d’actualització 13/09/2018 Font d’informació Àrea Econòmica Corporativa Imprimir

Plans d’inversió

Plans d’inversió D’acord amb l’article 42.1.m de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat, el rector és l’encarregat de presentar, de comú acord amb el director general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat. Evolució de les inversions i el seu finançament Gràfic…

Conveni programa

Conveni programa La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES té un Conveni programa amb el Govern de la Generalitat de Catalunya per a finançar el funcionament ordinari de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, inversions i el compliment d’una sèrie d’objectius vinculats a la millora de la docència, la recerca i la gestió. Gràfic d’evolució…

Fonts de finançament

Fonts de finançament El finançament de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES es regeix per l’article 37 d’Aplicació dels Recursos dels seus Estatuts: 37.1.      Els patrons de la Fundació podran efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que podran incrementar la dotació fundacional o constituir un…

Prevenció de Riscos Laborals

Prevenció de Riscos Laborals La política de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA s’emmarca dins dels eixos estratègics de la institució: organització sostenible i comunitat universitària. Al mateix temps, la UVic-UCC vol ser reconeguda per l’aplicació i promoció d’una política de prevenció basada en el confort,…

Retribucions

Retribucions Les retribucions del personal afectat pel II Conveni col·lectiu es regeixen per l’article 18 del capítol I de Retribucions del Títol III de Condicions de Treball: 18. Les taules salarials de l’Annex 1 estan calculades amb un increment del 2’5% sobre el salari base i el complement per càrrec efectivament aplicats amb data de…

Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya

Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya DATA D’APROVACIÓ TIPUS D’AUTORITZACIÓ 22/01/2019 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000 d’euros (dos milions) 23/03/2018* Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000 d’euros (un milió) 02/03/2018* Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un…