Plans d’inversió

Plans d’inversió D’acord amb l’article 42.1.m de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat, el rector és l’encarregat de presentar, de comú acord amb el director general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat. Evolució de les inversions i el seu finançament Gràfic…

Fonts de finançament

Fonts de finançament El finançament de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES es regeix per l’article 37 d’Aplicació dels Recursos dels seus Estatuts: 37.1.      Els patrons de la Fundació podran efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que podran incrementar la dotació fundacional o constituir un…