Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic UManresa

Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic UManresa Facultats i funcions Article 16 (NOF) ​ Els centres de les entitats federades (denominats en aquestes normes centres federats) són centres de ple dret de la Universitat de Vic amb règim d’independència jurídica i econòmica. Aquests centres estableixen amb la Universitat una relació de col·laboració institucional…

Campus Professional

Campus Professional Facultats i funcions El Campus Professional compta actualment amb la Fundació KREAS d’Olot, creada conjuntament amb la FECIC, per desenvolupar un centre de formació dual en la indústria càrnia i agroalimentària catalana. També compta amb el Centre TEKNÓS a Vic, creat conjuntament amb la Fundació Educació i Art de l’Ajuntament de Vic, per…

Centre Internacional de Formació Contínua

Centre Internacional de Formació Contínua ComposicióFacultats i funcions El Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) gestiona i coordina l’oferta formativa de cursos, màsters i postgraus de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El seu objectiu és contribuir a la formació dels professionals qualificats que requereix el món empresarial i el conjunt…

Comitè d’Empresa

Comitè d’Empresa Facultats i funcions La funció principal és garantir els drets de les persones treballadores, sobre la base del que estableix l’Estatut dels Treballadors i el Conveni de la Universitat de Vic. El Comitè d’Empresa està format per 13 treballadors/es de la UVic elegits per la totalitat de treballadors/es de la Universitat. President: Josep…

Gerent

Gerent ComposicióFacultats i funcions El o la gerent de la Universitat exerceix, per delegació del rector/a de la Universitat i del director/a general de la FUB, la direcció i la gestió dels recursos administratius i econòmics de la Universitat i l’execució dels acords dels òrgans de govern en aquests àmbits. És nomenat/da i rellevat/da pel…

Consell de Govern de la Universitat

Consell de Govern de la Universitat ComposicióFacultats i funcionsReunions i acords El Consell de Govern de la Universitat és l’òrgan col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques i de programació de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits d’organització dels ensenyaments, recerca i transferència de…

Escola d’Idiomes

Escola d’Idiomes Facultats i funcions Article 20 (NOF) Els serveis universitaris són les unitats que cooperen en el desenvolupament de les activitats docents i investigadores i contribueixen a la consecució dels fins propis de la Universitat. Es responsabilitzen de tasques específiques que s’agrupen segons l’activitat: a) ​Suport a la docència. b)​ Suport a la recerca,…

Escola de Doctorat

Escola de Doctorat ComposicióFacultats i funcions L’Escola de Doctorat és una unitat estructural d’ordenació, organització i coordinació, dins el seu àmbit de gestió, dels ensenyaments i activitats propis del doctorat. L’Escola de Doctorat es regirà pel seu propi reglament d’acord amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments…

Facultat de Ciències i Tecnologia

Facultat de Ciències i Tecnologia ComposicióFacultats i funcions Els centres docents, formats per les facultats i escoles, són unitats estructurals d’ordenació, organització, gestió i coordinació dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i propis, així com els de formació permanent i altres activitats docents, i de foment de l’activitat de recerca i…

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar ComposicióFacultats i funcions Els centres docents, formats per les facultats i escoles, són unitats estructurals d’ordenació, organització, gestió i coordinació dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i propis, així com els de formació permanent i altres activitats docents, i de foment de…